De elementen die in deze disclaimer worden opgesomd, zijn van toepassing op de website www.fisaccount.be.

Over Fisaccount

De website www.fisaccount.be is een initiatief van en wordt beheerd door
Fisaccount BVBA, Gentsesteenweg 105, 1730 Asse – België (BTW BE 0426.663.012).

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via telefoon op het nummer
+32 (0)2 452 20 70 of via e-mail [email protected].

Voorwaarden

Maakt u gebruik van onze website dan verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met onze Voorwaarden. De Voorwaarden zijn het geheel van alle bepalingen opgesomd in de algemene voorwaarden, de privacy policy, de cookie policy en de disclaimer. Door akkoord te gaan met onze Voorwaarden erkent u formeel afstand te doen van uw eigen voorwaarden.

Fisaccount kan de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op www.fisaccount.be en gelden vanaf het moment dat ze gepubliceerd worden.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden brengt de geldigheid van de volledige Voorwaarden of enige andere bepaling ervan niet in het gedrang.

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Toegang tot de website

Fisaccount neemt alle redelijke maatregelen die zorgen voor een correcte werking, de veiligheid en de toegangkelijkheid van de website. Het gaat om een “best effort” prestatie en houdt dus op geen enkele manier een garantie in.

Fisaccount is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de website, eventuele onderbrekingen, storingen of tekortkomingen met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst.

Op elk ogenblik kan Fisaccount beslissen de toegang tot de website – geheel of gedeeltelijk – te onderbreken en dit zonder voorafgaand bericht.

Het is de gebruiker ten strengste verboden om handelingen of acties te ondernemen (zoals o.a. -maar niet beperkt tot- virussen, malware, spam, etc.) die schade kunnen berokkenen aan deze website en bijgevolg aan de eigenaar en andere gebruikers. We zullen in zo’n geval alle acties ondernemen die zowel voor onszelf als de andere gebruikers herstel verschaffen. De gebruiker die zulks veroorzaakt is exclusief en hoofdelijk aansprakelijk. Hij zal Fisaccount vrijwaren van elke mogelijke (schade)claim die hiervan het resultaat is.

Inhoud van deze website

De inhoud van www.fisaccount.be wordt beheerd door Fisaccount BVBA. We doen er alles aan om de informatie op de website zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te formuleren. Informatie kan op elk ogenblik aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden.

Fisaccount geeft geen garantie over de juistheid van de informatie op deze website. Het kan gebeuren dat informatie onvolledig of mogelijks niet correct is. We wijzen dan ook elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen (zowel voor directe en indirecte schade) die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die hij/zij op de website terugvindt.

Onjuiste informatie kunt u melden via e-mail op het adres [email protected]. We evalueren uw vraag dan zo snel mogelijk en ondernemen indien nodig gepaste actie.

De website bevat mogelijks gegevens die bezoekers/gebruikers kunnen downloaden. Beslist een bezoeker/gebruiker om bestanden, documenten of andere te downloaden via onze website dan doet hij dat altijd op eigen risico. Schade die voortvloeit uit het verlies van data of schade aan het computersysteem of de IT-infrastructuur van bezoeker/gebruiker valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker/gebruiker.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Ook de correcte werking van de link kunnen we niet garanderen. Het bestaan van een link naar een andere website betekent niet dat Fisaccount instemt met de inhoud ervan, ook niet impliciet. Wanneer de gebruiker op de link klikt, verlaat hij de website [email protected]. Vanaf dat moment zijn wij niet meer aansprakelijk voor mogelijke schade.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, video, etc., zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten alsook door auteurs- en databankrechten. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van dit materiaal via gelijk welke drager is strikt verboden. Het technische luik van de website wordt bovendien beschermd door het softwarerecht. Iedere inbreuk zal worden vervolgd.