Vlaams beschermingsmechanisme online aanvraagbaar vanaf oktober.

Omwille van de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. Om deze bedrijven financieel te ondersteunen wordt het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen. De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september van vorig jaar) maar […]

Investeringsaftrek verhoogd naar 25%

Investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25%. Afhankelijk van de categorie kunnen eenmanszaken en kleine vennootschappen genieten van deze verhoogde investeringsaftrek. Welke investeringen komen in aanmerking? De algemene regel gaat uit van nieuwe materiële en immateriële vaste activa die uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt […]

Corona ondersteuningspremie online beschikbaar

Wat is de corona ondersteuningspremie? Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 worden specifieke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Bij beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. werden de maatregelen versoepeld. Vele ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen die open zijn gebleven of terug open gaan […]

Update: Corona-maatregelen

Deadline aanvraag Coronapremies 30 juni 2020. Indien u nog wenst gebruik te maken van de Corona hinderpremie of de Corona compensatiepremie is het van vitaal belang om deze nog aan te vragen voor 30 juni 2020. Hieronder kan je een kort overzicht terugvinden van de 2 bovenbenoemde premies: Corona hinderpremie: Alle ondernemingen en winkels met […]

Update: aanvraag compensatiepremie & overbruggingsrecht

Toepassing compensatiepremie beschikbaar Sedert begin deze week is het mogelijk voor de compensatiepremie aan te vragen. Zoals al vermeld in onze vorige mails is de compensatiepremie van bedrijven met een vestiging in Vlaanderen die geen recht hadden op de hinderpremie maar omwille van de exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen een omzetdaling van minimum 60% noteerden (voor […]

Wie heeft recht op een compensatiepremie?

De compensatiepremie, welke vorige week door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, dient ter ondersteuning van bedrijven (éénmanszaken en vennootschappen) die geen beroep kunnen doen op de hinderpremie maar wel een significante omzetdaling ervaren omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen. Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 […]

Wijziging percentages voorafbetalingen

Zoals verwacht heeft de overheid wegens de Corona-crisis de modaliteiten omtrent de voorafbetalingen aangepast, zij het wel beperkt. Concreet blijven de vermeerderingspercentages bij gebrek aan voorafbetalingen ongewijzigd. Enkel de percentages om deze vermeerdering weg te werken, worden voor de 3de en 4de voorafbetaling verhoogd in het voordeel van de belastingplichtigen. Let wel op, deze maatregel […]

Wist je dat jouw premie rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar is?

De kosten van een juridisch geschil kunnen soms de pan uitrijzen. Een rechtsbijstandverzekering verzekert u tegen allerhande gerechtelijke procedures en neemt de kosten van de verdediging op zich. Een rechtsbijstandsverzekering dekt onder meer volgende kosten: kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, technische adviseurs, bemiddelaars, arbiters, etc….; kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten […]

Fiscaal doorgelicht: bloemstukken

De lente is in het land, de mooie bloei stimuleert mensen des te meer om een bloemstuk aan te kopen om hun bedrijfsruimte of een kennis te verrassen met een mooi bloemstuk. In veel van deze gevallen vraagt men bij aankoop van een bloemstuk een factuur. Maar hoe moet deze factuur nu juist opgemaakt worden […]

Eenmalige premie van 3.000,00 euro in het leven geroepen om getroffen zelfstandigen te ondersteunen

Deze middag heeft Vlaams minister Jan Jambon bekendgemaakt dat er een extra premie in het leven wordt geroepen om getroffen zelfstandigen te ondersteunen die op dit ogenblik nog open zijn maar die ook lijden onder de Corona-crisis. Ondernemingen die hun omzet al met 60 procent zien krimpen(zie voorwaarden hieronder), kunnen binnenkort aanspraak doen op een […]

Hoeveel kost uw bedrijfswagen dit jaar?

Indien u beschikt over een bedrijfswagen wordt jaarlijks een voordeel van alle aard aangerekend. Dit voordeel wordt berekend aan de hand van een bepaalde formule, die steunt op de cataloguswaarde van de wagen, gecorrigeerd door de CO2-uitstoot. Brandstof  Formule 2020 Diesel VAA per jaar = [5,5% + (CO2-91) x 0,1%] x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7 […]

De Corona hinderpremie kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 online aangevraagd worden

Zelfstandigen die hun zaak verplicht moesten sluiten door de coronacrisis kunnen vanaf vandaag de Corona hinderpremie aanvragen. Om ondernemers tijden de Coronacrisis te ondersteunen heeft de Vlaamse overheid de Corona hinderpremie in het leven geroepen. Wie zijn zaak verplicht moet sluiten kan een eenmalige premie van 4.000,00 euro aanvragen. De aanvraag indienen kon nog niet, […]

Autokosten: beperktere aftrekbaarheid voor milieuonvriendelijke wagens vanaf aanslagjaar 2021

Met ingang van aanslagjaar 2021 (boekjaar dat ten vroegste ingaat op 1 januari 2020) wordt de aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschapsbelasting strenger. Sinds 2008 waren alle kosten met betrekking tot personenwagens en wagens voor dubbel gebruik  (met uitzondering van de interesten op leasing- of rentingcontracten) fiscaal aftrekbaar in functie van de Co-2 uitstoot  van […]

Steunmaatregelen Corona-virus

Aangezien u en uw onderneming door de Corona-crisis ongetwijfeld een bewogen periode meemaken, hebben wij de voornaamste maatregelen die voor uw onderneming van toepassing kunnen zijn, trachten in een overzichtelijke samenvatting op te sommen. De maatregelen m.b.t. uw werknemers (economische werkloosheid) zijn hierbij niet opgenomen, hiervoor verwijzen wij u graag door naar uw sociaal secretariaat […]

Coronavirus – bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën

De FOD Financiën komt op de proppen met bijkomende maatregelen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en zijn ondernemers. Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte […]

Afschrijvingen: striktere regels sinds 1 januari 2020

De boekhoudwetgeving legt sinds 1975 de verplichting op om af te schrijven op  alle materiële en immateriële vaste activa, zoals bv. wagens, machines, bureelmateriaal, etc.   De regels worden strenger vanaf 1 januari 2020. a) verplichte proratering van de annuïteit De afschrijvingspercentages worden bepaald in functie  van de economische gebruiksduur van het actiefbestanddeel.  Dit is vaak […]

Hoeveel rente mag u vragen op uw rekening courant?

U kan aan uw vennootschap geld lenen.  Kan u hierop rente aanrekenen ?  Dit kan inderdaad.   Tot voor kort bepaalde de wetgever niet welke rente u mag aanreken.  Sommige rechtspraak aanvaardde de hoge rente die u verschuldigd bent als de vennootschap aan u geleend heeft (zogenaamde “debetrente”,voor 2019: 8,78 %)  andere argumenteerde dat een normale […]

Wanneer moeten de statuten van uw vennootschap aangepast worden?

De wet van 29 maart 2019 voert het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in. Het wetboek is in werking getreden op 1 mei 2019, voor al na die datum opgerichte vennootschappen. Deze wijziging zijn ingrijpend. Sommige vennootschapsvormen, zoals de landbouwvennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen zijn afgeschaft. De bvba ondergaat een grote metamorfose […]

Is een SUV ombouwen naar lichte vracht voordelig?

Een lichte vrachtauto is een voertuig dat ontworpen en gebouwd werd voor het vervoer van goederen en waarvan de toegelaten massa niet meer is dan 3.500 kg. Voor dat soort bedrijfsvoertuigen bestaat er in België een gunstiger fiscaal stelsel dan dat voor personenwagens. De Fiscale definitie bepaalt vooral de manier waarop de laadruimte moet afgesloten […]

Nieuwe regeling maandelijkse teruggaaf btw-tegoeden voor startende ondernemingen vanaf 1 januari 2020

Met het KB van 29 augustus 2019 (B.S. dd. 05.09.2019) voerde de wetgever voor startende ondernemingen de mogelijkheid in om hun eventuele btw-tegoeden van minstens 245 euro maandelijks te kunnen terugkrijgen. De fiscus verduidelijkt de toepassingsvoorwaarden in de circulaire nr. 128 van 11 december 2019. Deze regeling kan worden toegepast vanaf 1 januari 2020, dus […]

Btw-vrijstelling (para)medische handelingen niet enkel voor gereglementeerde beroepen

De wet van 26 december 2015 voerde voor de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen de voorwaarde in dat het moet gaan om een erkend paramedisch beroep en dat de vrijstelling enkel van toepassing is op de behandelingen welke opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur (artikel 44, § 1, 3° Wbtw). Daarnaast werden de prestaties met een louter […]

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen verdubbelt

Zelfstandigen die in een moeilijke periode zitten, kunnen in bepaalde situaties genieten van een overbruggingsrecht. Dit betekent dat ze gedurende een beperkte periode financiële hulp kunnen krijgen en het recht op geneeskundige verzorging en ziekte-uitkeringen behouden. Met ingang vanaf 1 juli 2019 wordt het overbruggingsrecht aanzienlijk uitgebreid ten voordele van zelfstandigen. De voorwaarden die men […]

Toch nog even wachten met de aankoop van een nieuwe fiets?

Deze week wordt er in de kamer gestemd voor twee wetsvoorstellen die de aankoop van een fiets nog interessanter maken. Dat een fiets goed is voor de gezondheid en het milieu kunnen we na talloze studies nu wel met zekerheid concluderen. Toch moeten we nog altijd vaststellen dat de aankoop van een kwalitatieve fiets een […]

Afzonderlijke aanslag 5% dan toch niet van toepassing op de bedrijfsleiders bezoldiging?

Uit recente berichten blijkt dat er op 31 maart 2019 een wetsvoorstel is ingediend om deze oneerlijke maatregel te schrappen uit de wetteksten. Het wetsvoorstel heeft alvast de goedkeuring van de commissie financiën. Wel moeten we er nog rekening mee houden dat het nog goedgekeurd moet worden in de plenaire vergadering. Deze goedkeuring wordt eerstdaags […]

Verlaagd btw-tarief 6% van toepassing voor leveringen van bloemen en planten bij tuinaanleg.

Vanaf 1 april 2019 zal het mogelijk zijn om voor bloemen, planten & bomen die een tuinaannemer in het kader van een tuinaanleg of – onderhoud levert te factureren aan het verlaagde btw-tarief van 6%. De aanleg van tuinen en het onderhoud ervan is momenteel immers een dienst, in het bijzonder een werk in onroerende […]

2019. Het jaar van de digitalisering binnen Fisaccount.

De digitalisering zet zich onverminderd voort. Computers, Smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook in een professionele omgeving zijn de voordelen overduidelijk: wie digitaal gaat, werkt sneller en efficiënter. Daarom zetten we bij Fisaccount vol in op digitalisatie. Bij Fisaccount zetten we al jaren in op het digitaliseren van […]

Nieuw vennootschapsrecht goedgekeurd.

Op donderdag 28 februari 2019 heeft de kamer het wetsvoorstel van het nieuwe vennootschapsrecht goedgekeurd. Deze wijzigingen zullen een serieuze verandering betekenen voor het Belgische Vennootschapsrecht. De meest voorname wijzigingen zijn het terugbrengen van 17 vennootschapsvormen naar 4 vennootschapsvormen en het schrappen van het maatschappelijk kapitaal voor vennootschappen. Door deze wijzigen wordt er nu nog […]

Toegelicht: de liquidatiereserve.

Wat is de liquidatiereserve? De liquidatiereserve wordt gevormd door een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting over te boeken naar één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief. De belastingplichtige moet bij zijn aangifte vennootschapsbelasting vanaf het aanslagjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd, een opgave toevoegen. In het jaar van aanleg […]

VVPR-bis, uitkeren aan 15% roerende voorheffing.

Als men dezer dagen dividenden uitkeert zal dit gebeuren aan het normaal tarief van 30% roerende voorheffing. Toch bestaan er voordeligere manieren om geld uit een vennootschap te halen. één van deze manieren is het VVPR-bis dividend. Deze regeling staat toe om dividenden uit te keren aan een gunsttarief van 15% roerende voorheffing. Voor van […]

Wordt de Besloten Vennootschap populairder dan zijn voorganger dé BVBA?

Met het nieuwe vennootschapsrecht in aantocht komt er een einde aan het hoge aantal vennootschapsvormen waaruit men kon kiezen. Deze worden gereduceerd van respectievelijk 17 vennootschapsvormen naar 4 vennootschapsvormen. Door deze grondige herstructurering van het vennootschapsrecht wilt België vereenvoudigen, moderniseren, flexibiliseren én zich aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders. De vier overgebleven vormen kunnen we onderverdelen […]

Stijging publicatiekosten voor vennootschaps- en verenigingsakten vanaf 1 maart 2019

Vanaf 1 maart 2019 zullen de publicatiekosten voor vennootschaps- en verenigingsakten weer stijgen door een indexering. Dit is op 14 februari 2019 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Voor de ondernemingen: een op papier neergelegde oprichtingsakte, 234,20€, exclusief BTW; een elektronisch neergelegde oprichtingsakte, 189,20€, exclusief BTW; een akte tot wijziging, 137,30€, exclusief BTW. Voor de verenigingen […]

Sociale bijdragen zelfstandigen 2019

Sociale bijdragen die je moet betalen, zijn een percentage van jouw beroepsinkomsten. Dit percentage verschilt naargelang de bijdragecategorie waaronder je inkomen valt. De definitieve bijdragen worden berekend op je inkomsten van het jaar zelf. De sociale bijdragen van 2019 die je zult betalen worden dus berekend op basis van jouw beroepsinkomsten van 2019. Aangezien de […]

UBO register: uitstel tot 30/09/2019

Vandaag werd bekendgemaakt dat de uiterste datum voor het invullen van het UBO register werd uitgesteld tot 30/09/2019. U kunt uw uiteindelijke begunstigden nu al registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinFin-portaal(voor burgers) of MyMinfinPro (voor de wettelijke vertegenwoordigers). Alsook werd er vandaag een bijgewerkte FAQ gepubliceerd omtrent het UBO […]

Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2019

Elk jaar geeft het Vlaams Gewest een vermindering op de onroerende voorheffing voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. Op basis van het aantal kinderen stijgt de vermindering. Elk jaar worden deze verminderingsbedragen geïndexeerd. De indexering gebeurt t.o.v. het basisjaar 1996. Het indexatie coëfficiënt voor aanslagjaar 2019 bedraagt 1,5085 waarmee de […]

Wat verandert er voor uw geld op 1 september?

Attest bedrijfsbeheer. Een attest bedrijfsbeheer is niet langer verplicht om als zelfstandige te beginnen. Bovendien moeten steeds minder beroepen beroepskennis aantonen. Het attest verdwijnt op vraag van Europa. België koppelde als enige land zo’n attest aan het starten van een eigen zaak. De Europese Commissie zag daarin een belemmering van het vrije ondernemerschap. Sinds begin […]

Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Op 9 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement de aanpassing van het verkooprecht goed (de registratiebelasting die u betaalt bij de aankoop van een onroerend goed). Ze zijn van toepassing op verkopen van onroerende goederen waarvoor de verkoopovereenkomst wordt gesloten vanaf 1 juni 2018. Hoewel het sluiten van de koopovereenkomst soms een feitenkwestie is, gebeurt […]

Hoe moet men het vruchtgebruik nu waarderen?

Vaak wordt geopteerd om een onroerend goed via een vruchtgebruikstructuur aan te kopen, waarbij de vennootschap het tijdelijk vruchtgebruik aankoopt. Inzake inkomstenbelastingen bestaan er geen wettelijke regels om de waarde van het vruchtgebruik te berekenen inzake inkomstenbelastingen. De laatste jaren aanvaarde zowel de fiscus als de Rulingcommissie de formule Ruysseveldt- Janssens die steunt op een […]

Moet U uw bewijsstukken bewaren voor uw beroepskosten ?

Recent deed de rechtbank van eerste aanleg te Brugge inzake het bijhouden van bewijsstukken van beroepskosten (Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West Vlaanderen, afdeling Brugge ,24 oktober 2017). Bij berichten van wijziging van de aangifte met betrekking tot de aanslagjaren 2013 en 2014 werden een aantal kosten verworpen. In tegenstelling met wat de […]

Hogere premie voor elektrische en waterstofwagens

De verkoop van elektrische en waterstofwagens komt in Vlaanderen niet echt van de grond. Vorig jaar werden bijna 2.000 elektrische wagens ingeschreven, maar in het totale wagenpark gaat het nog altijd maar over 0,6 procent van de inschrijvingen. Om de overstap naar zero emissie vervoer extra te stimuleren, past Vlaams minister van Energie Bart Tommelein […]

Op hoeveel jaar schrijf je zonnepanelen af ?

Recent deed rechtbank van eerste aanleg West Vlaanderen, afdeling Brugge, uitspraak over de afschrijvingstermijn van zonnecepanelen (Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, West-Vlaanderen, afd. Brugge, dd. 13 februari 2017). Een vennootschap wou de zonnepanelen afschrijven op 5 jaar maar volgens de fiscus moet dit 20 jaar zijn. Afschrijvingen worden steeds geacht worden de materiële […]

Zijn de interesten voor een lening tot financiering van een kapitaalvermindering of dividenduitkering aftrekbaar ?

In 2016 stelde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dat de interesten die een vennootschap betaalde aan moedervennootschap fiscaal niet aftrekbaar waren als beroepskost. Dergelijke kost was niet aftrekbaar omdat ze niet gedaan werd om inkomsten te behouden of te verwerven  (Rb. Antwerpen, 29 juni 2016).  Recent kwam ook het hof van beroep te […]

Mag de fiscus al uw electronische betalingen controleren ?

Volgens vaststaande (cassatie)rechtspraak mag de fiscus de betalingen via electronische kanalen nakijken. Dit valt niet onder het bankgeheim. In een recente uitspraak heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Rb. Antwerpen, 2 februari 2018) dit recht toch enigszins beperkt.  Volgens de rechtbank van eerste aanleg kan het niet door de beugel dat de Administratie bij […]

Hoe hoog moet de bezoldiging van een bedrijfsleider anno 2018 zijn om van het 20 % tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten ?

Om van het nieuwe verlaagde tarief vennootschapsbelasting van 20% te kunnen genieten is onder meer vereist dat aan te minste één bedrijfsleider een bezoldiging ten minste een bezoldiging van 45.000 euro toekennen. De minimumbezoldiging van een zaakvoerder stijgt van 36.000 naar 45.000 euro. Indien die lager is, moet ze ten minste gelijk zijn aan het […]

Kosten van productvoorstelling aftrekbaar aan 100 % in de vennootschapsbelasting ?

Ondernemingen organiseren vaak evenementen om bepaalde producten of diensten in de kijker te zetten. Het is gebruikelijk om de aanwezige gasten tijdens deze evenementen een hapje of een drankje aan te bieden. Het administratief standpunt m.b.t. de aftrekbaarheid inzake de BTW voor deze kosten verschilde tot voor kort van het administratief standpunt m.b.t. de aftrekbaarheid […]

Vanaf 1 mei kunnen ook vrije beroepers failliet gaan

Vanaf 1 mei gelden nieuwe regels voor ondernemingen in financiële moeilijkheden. Vrije beroepen kunnen voortaan failliet gaan en een nieuwe start wordt makkelijker. Dit is echter niet voor iedereen goed nieuws: leveranciers dreigen met lege handen achter te blijven. De nieuwe regels moeten het aantal faillissementen terugdringen. Is een faillissement toch onvermijdelijk dan krijgen eenmanszaken […]

Bereken zelf hoeveel cash uw bedrijfswagen oplevert

Binnenkort kan u uw bedrijfswagen inleveren in ruil voor een bedrag in cash. Hoeveel euro’s dit oplevert kan u berekenen via de online tool op de website van De Tijd. Midden maart zette het parlement het licht op groen voor de zogenaamde ‘cash for car’-regeling waardoor u uw firmawagen kan inleveren in ruil voor een […]

Tax shelter voor startende ondernemingen uitgebreid naar groeibedrijven

De Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat verschillende verschillende relance-maatregelen bevat. Als onderdeel van deze wet wordt de tax shelter voor startende ondernemingen uitgebreid naar groeibedrijven. Hiermee wordt een tax shelter van 25% voor investeringen in groeibedrijven ingevoerd.  Deze nieuwe maatregel gaat in vanaf aanslagjaar 2019. België heeft de afgelopen jaren reeds heel wat maatregelen […]

Dan toch optie voor btw onroerende verhuur

Vorige zomer besliste de regering dat er een optie zou worden ingevoerd om de onroerende verhuur voor professionele doeleinden aan btw te kunnen onderwerpen. Die regeling moest ingaan op 1 januari 2018 maar werd eind 2017 omwille van begrotingsredenen terug opgeborgen. Tijdens de recente begrotingscontrole besliste de regering alsnog deze maatregel te zullen invoeren, en […]

Energielening wordt uitgebreid vanaf 1 oktober

De Vlaamse energielening wordt uitgebreid. Vanaf 1 oktober 2017 kan u maximaal 15.000 euro lenen, in plaats van 10.000 euro. De periode waarbinnen de lening moet worden terugbetaald wordt uitgebreid van 5 naar 8 jaar, 10 jaar voor de sociale doelgroep en verenigingen. Voert u energiebesparende werken uit dan komt u in aanmerking voor een […]

Het zomerakkoord: Welke gevolgen heeft dit voor u?

Taks op effectenrekeningen Als beleggers moet u vanaf 2018 een taks betalen als de waarde van de effecten op uw effectenrekening meer dan 500.000 euro per persoon bedraagt. Het belastingtarief bedraagt 0,15% op de volledige waarde van de effectenportefeuille. De taks viseert aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. De banken zullen elke maand de waarde van de […]

Vrijstelling IC-levering – registratie in VIES-databank

Het Europese Hof van Justitie benadrukt (C-21/16, Euro Tyre BV, 09.02.2017) nogmaals dat noch volgens artikel 138, lid 1 van de btw-richtlijn, noch volgens de rechtspraak van het Hof, de afnemer moet beschikken over een btw-identificatienummer om de btw- vrijstelling voor intracommunautaire leveringen te kunnen toepassen. De vrijstelling mag dus niet worden geweigerd enkel en […]

Groenere verkeersbelasting voor bestelwagens vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli wordt de verkeersbelasting voor bestelwagens groener. De maatregelen gaan in voor alle voertuigen die vanaf 1 juli worden ingeschreven. Elektrische en CNG-bestelwagens worden volledig vrijgesteld, en die maatregel geldt ook voor voertuigen die al zijn ingeschreven. Met deze maatregel wil de overheid u aanmoedigen om bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen […]

Tax-on-web beschikbaar vanaf 25 april 2017

Vanaf 25 april 2017 kunt u uw aangifte personenbelasting 2017 indienen via Tax-on-web. Nieuw! • Dit jaar hebt u, via MyMinfin, online toegang tot uw fiscaal dossier in Tax-on-web. • Dit jaar is Tax-on-web nog eenvoudiger. U gaat in één scherm door de online aangifte, zonder de verschillende vakken van de aangifte te doorlopen. • […]

Aankondiging van controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen

Net als de voorbije jaren communiceert de fiscus op een transparante manier over verschillende controleacties die gepland of gaande zijn voor 2017. Zo heeft de belastingplichtige een beter idee van de kans dat hij een fiscale controle zal krijgen of een vraag om inlichtingen van de fiscus zal ontvangen. U bent een particulier U wordt […]

Centraal Register Solvabiliteit (RegSol) vanaf 1 april 2017

De wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit zal in werking treden op 1 april 2017. De inwerkingtreding van deze wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee voor curatoren, schuldeisers en […]

Inhoudingsplicht is nu snel en mobiel te checken

De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van hun medecontractanten voor werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud (sinds 1978)– of activiteiten in de bewakings- of vleessector (sinds 2013). Heeft de (onder)aannemer met wie u een contract afsluit schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid? […]

Bedrijfsvoorheffing van 10 procent voor inkomsten uit de deeleconomie

Vanaf 1 maart geldt een bedrijfsvoorheffing van 10 procent voor inkomsten uit de deeleconomie. Onlineplatformen kunnen zich registreren bij de belastingadministratie om gebruik te maken van het gunstregime voor de deeleconomie. Platformen met een erkenning zullen dan zelf de bedrijfsvoorheffing inhouden voor hun gebruikers, doorstorten aan de fiscus en ook jaarlijks een overzicht opstellen van […]

Tankkaart en brandstofkosten

Wanneer een vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, moeten de aftrek­bare kosten in verband met deze wagen worden toegevoegd aan haar verworpen uitgaven ten belope van 17 % van het voordeel dat belastbaar is in hoofde van de genieter (art. 198, § 1, 9° WIB92). Deze verwerping ten belope van […]

Wanneer is een relatiegeschenk fiscaal aftrekbaar ?

Nieuwjaar is dé gelegenheid voor vele ondernemingen om aan hun klanten en zakenrelaties (relatie)geschenken uit te delen. Denken we maar aan een fles drank, kadocheques, boeken, … . Maar welke geschenken zijn fiscaal aftrekbaar? Als principe geldt dat relatiegeschenken voor 50% aftrekbaar zijn voor zover het geschenken van een beperkte waarde zijn: niet meer dan […]

Een nieuwe internationale omkadering voor fiscale transparantie

In de loop van 2017 zal de uitwisseling van financiële informatie tussen de belastingdiensten van lidstaten gebeuren in overeenstemming met een nieuwe uitwisselingsstandaard. Het gaat om de eerste toepassing in de praktijk van de nieuwe internationale “Common Reporting Standard” die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft opgesteld. Die uitwisseling van informatie slaat […]

Vernieuwd statuut voor student-ondernemers

Studenten die tijdens hun studies beginnen met ondernemen krijgen vanaf 2017 een eigen statuut. Momenteel is hun statuut ongunstiger dan dit van een jobstudent. Sociale lasten en de inkomensdrempel om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders, maken het momenteel financieel minder gunstig om te ondernemen als student, dan om gewoon als jobstudent een […]

Bijzondere regeling voor directe verkopen

Organisatoren van directe verkopen (verkopen thuis bij de particulieren) kunnen een bijzondere regeling toepassen waarbij onder meer de verkopers (tussenpersonen) zich niet moeten laten registreren voor de btw en de organisator zelf de btw voldoet over de aan die verkopers geleverde goederen, maar over de prijs die de eindconsument uiteindelijk betaalt. De organisator moet aan […]

Begrotingsmaatregelen 2016; wat zijn de gevolgen voor u?

Afgelopen weekend heeft de regering een akkoord gevonden over de begroting 2016.  De begrotingsinspanning van 3,006 miljard wordt voornamelijk gevuld door besparingen (70%). Daarnaast worden er voor ca. 20% nieuwe belastingen ingevoerd. 10% bestaat uit “diverse” maatregelen. Over de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting op aandelen en de mobilisering van de spaargelden voor […]

Ook fiscale regularisatie binnen Vlaams Gewest op komst

Na de federale overheid wil dus ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie invoeren. Het voorontwerp van decreet daarover is principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en moet nu naar de adviesraden en de Raad van State. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse belastingen zijn ontdoken. Voor gemengde bedragen is een samenwerkingsakkoord […]

Afschaffing nihillisting voor vrijgestelde kleine onderneming

Btw-plichtigen die de vrijstelling voor kleine ondernemingen genieten, zullen vanaf 2017 ingevolge de Programmawet van 1 juli 2016, niet langer gehouden zijn een jaarlijkse klantenlisting in te dienen wanneer er geen afnemers vermeld moeten worden (nihillisting). De fiscus verduidelijkt dat vrijgestelde kleine ondernemingen die in de eerste jaarhelft van 2016 hun activiteiten hebben stopgezet, wel […]

Fiscale fiches met voordelen voor renteloze of goedkope leningen – tolerantie bij laattijdigheid

De referentie-interestvoeten voor het berekenen van het voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen zijn op 25 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad(externe link). De uiterste datum voor het indienen van fiscale fiches is 29 februari 2016. Vanwege de laattijdige publicatie van die referentie-interestvoeten zullen we ons echter tolerant opstellen bij het […]

Een nieuwe stap in de strijd tegen de internationale fiscale fraude: België sluit zich aan bij de internationale normen op het vlak van financiële zaken

In de context van de huidige budgettaire uitdagingen is er de laatste maanden een brede internationale consensus ontstaan om een einde te maken aan de internationale fiscale fraude. Dankzij de automatische uitwisseling van inlichtingen zal de fraude die het resultaat is van niet-aangegeven financiële beleggingen in het buitenland ─ in het bijzonder in de ‘belastingparadijzen’ […]

Btw-tarief van 6% enkel nog voor renovatiewerken aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud: aangepaste overgangsmaatregel

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Nieuwe startdatum maatregel Oorspronkelijk moest deze nieuwe maatregel van start gaan op 1 januari 2016. De maatregel werd echter niet op tijd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe maatregel gaat […]

Verlaagd btw-tarief 6% voor renovatiewerken aan privéwoningen vanaf 1 januari 2016 alleen nog voor woningen van minstens 10 jaar oud

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Er is echter een overgangsmaatregel. Als u werken uitvoert aan een woning van minstens 5 jaar oud blijft het tarief van 6% van toepassing als u tegelijk […]

Taxshift 10.10.2015: de belangrijkste wijzigingen

Verhoging tarief roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 01.01.2016. De sociale bijdragen voor zelfstandigen dalen van 22% naar 20,5 % tussen 2016 – 2018. Speculatietaks van 33% op meerwaarde bij verkoop beursgenoteerde aandelen binnen de 6 maanden. Zelfstandige of KMO die tot 2020 een eerste werknemer aanwerft moet gedurende onbepaalde tijd geen sociale werkgeversbijdragen […]

De bijzondere liquidatiereserve (Art. 541 WIB 92)

Met de laatste programmawet heeft de regering voor KMO vennootschappen voorzien in een maatregel waardoor aandeelhouders de gereserveerde winsten van aanslagjaren 2013 en 2014 kunnen uitkeren uit hun vennootschap aan een verlaagd tarief inzake roerende voorheffing (momenteel 25%). Deze periode viel immers zowel uit de boot bij de “Interne liquidatie” enkele jaren terug, als bij […]

Fiscale werkbonus verhoogd vanaf 1 augustus 2015

De fiscale werkbonus is een belastingvermindering voor werknemers met een laag loon die recht hebben op een vermindering van hun persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage of ‘sociale werkbonus’. De fiscale werkbonus verhoogt van 14,4% naar 17,81% van de (verhoogde) sociale werkbonus voor de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015. Vanaf de inwerkingtreding van […]

Taks op de effecten aan toonder vernietigd door Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft de belasting op de omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam vernietigd. Het gaat om een belasting die voor 2012 werd vastgesteld op 1% en voor 2013 op 2%. Heeft u deze taks betaald in 2012 of 2013 in de hoedanigheid van (1): tussenpersoon van beroep voor […]

© Copyright - Fisaccount 2016-2019

Support by Conversal