Vlaams beschermingsmechanisme online aanvraagbaar vanaf oktober.

Omwille van de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. Om deze bedrijven financieel te ondersteunen wordt het Vlaamse beschermingsmechanisme in het leven geroepen.

De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september van vorig jaar) maar is begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd voor de zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Zelfstandigen en ondernemingen

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) 
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Algemene voorwaarden

 • De onderneming of zelfstandige beschikt op 1 augustus 2020 volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) over een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 
 • De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
 • de ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de kruispuntbank van ondernemingen.

referentieperiode van toepassing

Het Vlaams beschermingsmechanisme is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die open is maar die ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 augustus tot 30 september 2020. De referentieperiode is de overeenkomstige periode in 2019.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Dit Vlaams beschermingsmechanisme is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, financieel te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van deze coronamaatregelen. 

Bron: Vlaio

Investeringsaftrek verhoogd naar 25%

Investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 25%. Afhankelijk van de categorie kunnen eenmanszaken en kleine vennootschappen genieten van deze verhoogde investeringsaftrek.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De algemene regel gaat uit van nieuwe materiële en immateriële vaste activa die uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn. Leasings komen ook in aanmerking om van deze regeling te genieten.

Volgende niet limitatieve opsomming genieten niet van de inveseringsaftrek:

 • niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa;
 • gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
 • personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
 • activa waarvan het recht van gebruik op een andere wijze dan leasing, erfpacht, … (bvb. via een huurovereenkomst) aan een derde wordt verleend. Een uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is of een vennootschap die het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
 • etc…

Voor meer informatie aarzel dan niet om ons te contacteren.

Bron: Vlaio

Corona ondersteuningspremie online beschikbaar

Wat is de corona ondersteuningspremie?

Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 worden specifieke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Bij beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. werden de maatregelen versoepeld.

Vele ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen die open zijn gebleven of terug open gaan na een verplichte sluiting moeten nog steeds specifieke maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als dit leidt tot een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode kan een onderneming ter compensatie nog een ondersteuningspremie genieten.

Deze corona ondersteuningspremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van nog geldende exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen. 

Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie. 

Opgelet: Deze steun kan niet gecumuleerd worden met achtergestelde leningen van meer dan € 75.000 in het kader van de coronamaatregelen bij PMV.

Wij willen erop wijzen dat elke valse verklaring een inbreuk is tegen de wetgeving en gesanctioneerd wordt.

Wie heeft recht op een corona ondersteuningspremie?

De corona ondersteuningspremie is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die :

 • haar zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
 • open mocht blijven en ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei.

De onderneming moet dus onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen.

Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen toch een ondersteuningspremie aanvragen. Zij moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad komen niet in aanmerking.

Heb je meerdere vestigingen? Ook dan dien je maar één keer een aanvraag in voor alle exploitatiezetels samen. De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Zelfstandigen en ondernemingen

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) 
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 voltijdsequivalent werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Algemene voorwaarden

 • De onderneming of zelfstandige beschikt op 1 mei 2020 volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) over een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 
 • De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie  of van de corona compensatiepremie vallen.

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
 • de ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Welke activiteit moet jouw onderneming uitoefenen om in aanmerking te komen voor de subsidie?

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen:

 • de onderneming die verplicht werd te sluiten en waarbij haar locatie verplicht gesloten was ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, zoals bepaald bij de corona hinderpremie
 • de onderneming die niet verplicht werd te sluiten maar een omzetdaling van minstens 60 % heeft geleden zoals bepaald bij de corona compensatiepremie 

Welke omzetdaling moet je aantonen om  in aanmerking te komen voor de subsidie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de doorstartperiode. Dit is de periode waarin de onderneming doorstart na de versoepeling van de coronamaatregelen. De referentieperiode is de overeenkomstige maand in 2019.

Kwam je in aanmerking voor de corona hinderpremie wegens verplichte sluiting van je fysieke locatie?

Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de maand  die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting kunnen aantonen. Concreet betreft het volgende heropeningsdata:

18 april 2020Doe-het-zelfzaken en tuincentra
20 april 2020Dierenpensions/-hotels
4 mei 2020Stoffenwinkels
11 mei 2020Detailhandel
18 mei 2020Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, …)
Sportaccomodaties
Musea
Dierentuinen, …
8 juni 2020Horeca en toerisme
1 juli 2020Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s
Casino’s en speelautomatenhallen
Pretparken en binnenspeeltuinen
Bioscopen
Publiek toegankelijke zwembaden
Feestzalen
Ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

Kwam je in aanmerking voor de corona compensatiepremie?

Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 kunnen aantonen. De referentieperiode is de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019. 

Wat als je na het opheffen van deze verplichte sluiting vrijwillig gesloten bleef?  

Dan kom je nog in aanmerking op voorwaarde dat je uiterlijk één week na de bekendmaking van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de corona ondersteuningspremie in het Belgisch Staatsblad, heropend bent. Het besluit werd gepubliceerd op 22 juni 2020. Je dient dus te heropenen tegen uiterlijk 29 juni 2020 om in aanmerking te kunnen komen voor de ondersteuningspremie.

Wat als je in de referentieperiode een abnormaal lage omzet realiseerde (voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid)?

Dan mag je de periode vervangen door een andere referentieperiode. In je aanvraag moet je wel motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest.

Wat als je een startende onderneming bent?

Dan vergelijk je de gerealiseerde omzet in de periode van heropening in 2020 met de verwachte omzet uit je financieel plan voor die zelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Wat is de omzetdaling?

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Deze corona ondersteuningspremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van deze coronamaatregelen. 

We vragen aan de onderneming die nog geen corona hinderpremie of corona compensatiepremie kreeg om de link te leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op zijn beroepsuitoefening. De onderneming moet dit zelf motiveren bij de indiening van zijn aanvraag. Hiervoor dient zij te vermelden

 1. over welke coronamaatregel het gaat – check hiervoor de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad
 2. en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van zijn beroep onmogelijk maakt

Hoeveel bedraagt de corona ondersteuningspremie?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

Wie omwille van de exploitatiebeperkingen door de federale coronamaatregelen nog een omzetdaling van minstens 60% heeft in de doorstartperiode krijgt een forfaitaire premie van € 2.000.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. 

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van € 1.000 bij een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode.

Hoe vraag je de corona ondersteuningspremie aan?

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 augustus 2020. 

Welke gegevens je moet invullen bij je aanvraag, beschrijven we beknopt en concreet in deze handleiding. Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen.

De omzetdaling van minstens 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden.

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.Hoe de corona ondersteuningspremie aanvragen?Kan ik zelf aanvragen? Ja! Hoe? Dat lees je hier. Of laat je boekhouder indienen.

Ondernemingen die na de aanvraag van de ondersteuningspremie toch gebruik willen maken van andere niet cumuleerbare steunmaatregelen (zoals corona achtergestelde lening) kunnen de ondersteuningspremie terugbetalen.

bron: vlaio

Update: Corona-maatregelen

Deadline aanvraag Coronapremies 30 juni 2020.

Indien u nog wenst gebruik te maken van de Corona hinderpremie of de Corona compensatiepremie is het van vitaal belang om deze nog aan te vragen voor 30 juni 2020. Hieronder kan je een kort overzicht terugvinden van de 2 bovenbenoemde premies:

Corona hinderpremie:

Alle ondernemingen en winkels met een fysieke locatie in Vlaanderen die verplicht moeten sluiten door de corona-maatregelen, kunnen de corona hinderpremie van € 4000 aanvragen. Deze premie wordt sinds 6 april automatisch aangevuld met € 160 per sluitingsdag.

Corona compensatiepremie:

Deze eenmalige premie van € 3000 gaat naar ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten, maar een zwaar omzetverlies hebben geleden van minstens 60% als gevolg van de corona-maatregelen

Overbruggingsrecht juni niet automatisch verlengd

Mensen die het overbruggingsrecht al hadden aangevraagd voor de maanden april / mei zullen dit nogmaals moeten doen voor de maand juni. Indien u nog recht hebt op het overbruggingsrecht raden wij jullie aan voor contact op te nemen met jullie sociaal verzekeringsfonds.

Nieuwe ondersteuningspremie voor groot omzetverlies

De beperkende maatregelen die opgelegd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werken voor veel ondernemingen nog steeds door, waardoor er langdurige impact op de omzet is. Zeker voor de sector van de evenementen is de impact nog steeds heel groot. Ook voor bedrijven en winkels die recent opnieuw heropend zijn, is het effect op de omzet op dit moment niet te onderschatten omdat ze capaciteitsbeperkingen moeten naleven. We voorzien nu aanvullend een corona ondersteuningspremie van € 2000.

De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

Deze corona ondersteuningspremie kan je nu nog niet aanvragen, dit zal waarschijnlijk in de 2de helft van juli mogelijk zijn. Wij houden jullie alvast op de hoogte met de verdere ontwikkelingen.

Let op: deze ondersteuningspremie moet je uiterlijk op 15 augustus 2020 online aanvragen

Bron: Vlaio

Update: aanvraag compensatiepremie & overbruggingsrecht

Toepassing compensatiepremie beschikbaar

Sedert begin deze week is het mogelijk voor de compensatiepremie aan te vragen. Zoals al vermeld in onze vorige mails is de compensatiepremie van bedrijven met een vestiging in Vlaanderen die geen recht hadden op de hinderpremie maar omwille van de exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen een omzetdaling van minimum 60% noteerden (voor alle voorwaarden kan je terecht op de website van Vlaio).
Deze premie kan tot uiterlijk 30 juni 2020 aangevraagd worden.

Aanvraag overbruggingsrecht voor de maand mei

Wie het Corona-overbruggingsrecht al heeft aangevraagd en/of ontvangen voor de maanden maart en april of enkel voor april, moet voor de maand mei geen nieuw aanvraagformulier indienen. Dan ontvang je automatisch de uitkering voor de maand mei. Opgelet: de zelfstandigen die niet verplicht moesten sluiten en die hun zelfstandige activiteit als gevolg van de coronacrisis gedurende niet ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen hebben onderbroken in de maand mei, hebben geen recht op het overbruggingsrecht. Zij dienen zelf hun sociaal verzekeringsfonds hiervan op de hoogte te brengen

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij ons op kantoor!

Wie heeft recht op een compensatiepremie?

De compensatiepremie, welke vorige week door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, dient ter ondersteuning van bedrijven (éénmanszaken en vennootschappen) die geen beroep kunnen doen op de hinderpremie maar wel een significante omzetdaling ervaren omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.

Om recht te hebben op de premie moet wel aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Als voornaamste voorwaarde dient de omzet over de periode 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 minstens 60% lager te liggen ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:
• dagontvangsten
• geleverde prestaties
• tijdsregistratie
Bovendien zijn enkele ondernemingen uitgesloten van deze premie:
• holdingvennootschappen;
• patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
• activiteiten van hoofdkantoren;
• managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
• ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (aangezien deze reeds recht hebben op de hinderpremie).
Het volledige overzicht van de voorwaarden vindt u terug op de website van Vlaio.

Bron: Vlaio

Wijziging percentages voorafbetalingen

Zoals verwacht heeft de overheid wegens de Corona-crisis de modaliteiten omtrent de voorafbetalingen aangepast, zij het wel beperkt. Concreet blijven de vermeerderingspercentages bij gebrek aan voorafbetalingen ongewijzigd. Enkel de percentages om deze vermeerdering weg te werken, worden voor de 3de en 4de voorafbetaling verhoogd in het voordeel van de belastingplichtigen.

Let wel op, deze maatregel geldt niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
 • dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

De volledige aankondiging vindt u terug op de website van FOD Financiën

Bij twijfel omtrent de impact van de Corona-crisis blijft het dus wel aangeraden om minstens volgende voorafbetaling voor 10 juli 2020 af te wachten. Meer informatie omtrent de voorafbetalingen vindt u alvast terug op de pagina voor zelfstandigen & vrije beroepen of de pagina voor vennootschappen

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wist je dat jouw premie rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar is?

De kosten van een juridisch geschil kunnen soms de pan uitrijzen. Een rechtsbijstandverzekering verzekert u tegen allerhande gerechtelijke procedures en neemt de kosten van de verdediging op zich. Een rechtsbijstandsverzekering dekt onder meer volgende kosten:

 • kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, technische adviseurs, bemiddelaars, arbiters, etc….;
 • kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten last van de verzekerde, kosten van tenuitvoerlegging.

De premies rechtsbijstandverzekering komen voor een belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van 310,00 euro per belastbaar tijdperk, en dit voor het eerst in aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019).

De belastingvermindering is gelijk aan 40% van het in aanmerking te nemen bedrag.

De betaalde premies worden niet aangemerkt als beroepskosten.

Deze belastingvermindering wordt verleend op basis van een jaarlijks attest dat de verzekeraar uitreikt. De verzekeringsonderneming zal die gegevens ook meedelen aan de belastingadministratie.

U kan altijd bij ons op kantoor terecht voor meer informatie.

Fiscaal doorgelicht: bloemstukken

De lente is in het land, de mooie bloei stimuleert mensen des te meer om een bloemstuk aan te kopen om hun bedrijfsruimte of een kennis te verrassen met een mooi bloemstuk. In veel van deze gevallen vraagt men bij aankoop van een bloemstuk een factuur. Maar hoe moet deze factuur nu juist opgemaakt worden om zo voordelig mogelijk te kunnen genieten van deze onkost?

Als men kijkt naar de vennootschapsbelasting en personenbelasting springen er direct twee mogelijke kostenposten in het oog. Heel wat mensen boeken een bloemstuk ofwel op gelegenheidsgeschenk ofwel op de rekening versiering bedrijfslokaal. Toch zijn er grote verschillen tussen beide rekeningen die wel degelijk een fiscale impact hebben.

Als men spreekt over een gelegenheidsgeschenk is deze kost maar fiscaal aanvaard voor 50%. Dit maakt dat een bloemstuk van bv. 100,00 euro maar fiscaal aanvaard wordt voor 50,00 euro. Ook heeft de aankoop van een gelegenheidsgeschenk beperkingen op het gebied van BTW. De wetgeving van BTW concludeert wanneer een geschenk hoger is dan 50,00 euro (exclusief BTW), dan mag je de BTW niet in aftrek brengen. Een ander voorbeeld dat hier veel aan bod komt is het voorbeeld met de flessen wijn. Koop je een doos wijn aan en die een waarde heeft van bv. 70,00 euro dan is de BTW op deze wijn niet aftrekbaar. Maar koop je bv. 10 flessen wijn voor dezelfde totaalprijs die individueel vermeld staat op de factuur dan is de BTW wel aftrekbaar.

Opgelet! wanneer een gelegenheidsgeschenk voor een “zakenrelatie” hoger is dan 125,00 euro, dan moet er voor dit geschenk een fiche 281.50. Dit betekent dat het geschenk volledig belastbaar wordt bij de verkrijger van het geschenk. Ten gevolge van dit is het gelegenheidsgeschenk echter volledig aftrekbaar als een beroepskost in plaats van de vooropgestelde 50% fiscale aftrekbaarheid.

Zoals je ziet zijn er heel wat beperkingen wanneer je een bloemstuk of ander geschenk boekt via gelegenheidsgeschenken. Dit maakt het des te interessanter om voor een bloemstuk of een stuk decoratie te kijken naar de rekening versiering bedrijfslokaal. Het is nu zo dat deze rekening echter geen beperkingen heeft. Het bloemstuk mag van wijze 150,00 euro kosten het zal volledig fiscaal aanvaard worden.

Voor deze rekening te gebruiken is het echter belangrijk dat de factuur van de bloemist geen vermelding maakt van een geschenk. Met een simpele vermelding van bloemstuk is deze factuur perfect geldig om als versiering bedrijfslokaal aanschouwt te worden. Zodra er een vermelding is van een geschenk of een vermelding van een opening van een winkel is het stuk enkel nog mogelijk om te boeken op de rekening gelegenheidsgeschenken wat op zijn beurt minder fiscaal aantrekkelijk is.

Eenmalige premie van 3.000,00 euro in het leven geroepen om getroffen zelfstandigen te ondersteunen

Deze middag heeft Vlaams minister Jan Jambon bekendgemaakt dat er een extra premie in het leven wordt geroepen om getroffen zelfstandigen te ondersteunen die op dit ogenblik nog open zijn maar die ook lijden onder de Corona-crisis.

Ondernemingen die hun omzet al met 60 procent zien krimpen(zie voorwaarden hieronder), kunnen binnenkort aanspraak doen op een eenmalig forfaitaire premie van 3.000,00 euro. Deze maatregel komt bovenop alle andere al getroffen maatregelen van de overheid. Voor deze andere maatregelen kan u terecht in onze nieuws-sectie.

Voorwaarden om te kunnen genieten van deze steunmaatregel is als volgt:

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000,00 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep:
  • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000,00 euro ontvangen;
  • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500,00 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80%of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentie periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Veel ondernemingen lijden verliezen en dan heeft men het bijvoorbeeld over bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Deze premie zal alsook kunnen worden aangevraagd via de website van Vlaio.

Bron: Vlaio