Wie heeft recht op een compensatiepremie?

De compensatiepremie, welke vorige week door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, dient ter ondersteuning van bedrijven (éénmanszaken en vennootschappen) die geen beroep kunnen doen op de hinderpremie maar wel een significante omzetdaling ervaren omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.

Om recht te hebben op de premie moet wel aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Als voornaamste voorwaarde dient de omzet over de periode 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 minstens 60% lager te liggen ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:
• dagontvangsten
• geleverde prestaties
• tijdsregistratie
Bovendien zijn enkele ondernemingen uitgesloten van deze premie:
• holdingvennootschappen;
• patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
• activiteiten van hoofdkantoren;
• managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
• ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (aangezien deze reeds recht hebben op de hinderpremie).
Het volledige overzicht van de voorwaarden vindt u terug op de website van Vlaio.

Bron: Vlaio

Wijziging percentages voorafbetalingen

Zoals verwacht heeft de overheid wegens de Corona-crisis de modaliteiten omtrent de voorafbetalingen aangepast, zij het wel beperkt. Concreet blijven de vermeerderingspercentages bij gebrek aan voorafbetalingen ongewijzigd. Enkel de percentages om deze vermeerdering weg te werken, worden voor de 3de en 4de voorafbetaling verhoogd in het voordeel van de belastingplichtigen.

Let wel op, deze maatregel geldt niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
 • dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

De volledige aankondiging vindt u terug op de website van FOD Financiën

Bij twijfel omtrent de impact van de Corona-crisis blijft het dus wel aangeraden om minstens volgende voorafbetaling voor 10 juli 2020 af te wachten. Meer informatie omtrent de voorafbetalingen vindt u alvast terug op de pagina voor zelfstandigen & vrije beroepen of de pagina voor vennootschappen

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wist je dat jouw premie rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar is?

De kosten van een juridisch geschil kunnen soms de pan uitrijzen. Een rechtsbijstandverzekering verzekert u tegen allerhande gerechtelijke procedures en neemt de kosten van de verdediging op zich. Een rechtsbijstandsverzekering dekt onder meer volgende kosten:

 • kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, technische adviseurs, bemiddelaars, arbiters, etc….;
 • kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten last van de verzekerde, kosten van tenuitvoerlegging.

De premies rechtsbijstandverzekering komen voor een belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van 310,00 euro per belastbaar tijdperk, en dit voor het eerst in aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019).

De belastingvermindering is gelijk aan 40% van het in aanmerking te nemen bedrag.

De betaalde premies worden niet aangemerkt als beroepskosten.

Deze belastingvermindering wordt verleend op basis van een jaarlijks attest dat de verzekeraar uitreikt. De verzekeringsonderneming zal die gegevens ook meedelen aan de belastingadministratie.

U kan altijd bij ons op kantoor terecht voor meer informatie.

Fiscaal doorgelicht: bloemstukken

De lente is in het land, de mooie bloei stimuleert mensen des te meer om een bloemstuk aan te kopen om hun bedrijfsruimte of een kennis te verrassen met een mooi bloemstuk. In veel van deze gevallen vraagt men bij aankoop van een bloemstuk een factuur. Maar hoe moet deze factuur nu juist opgemaakt worden om zo voordelig mogelijk te kunnen genieten van deze onkost?

Als men kijkt naar de vennootschapsbelasting en personenbelasting springen er direct twee mogelijke kostenposten in het oog. Heel wat mensen boeken een bloemstuk ofwel op gelegenheidsgeschenk ofwel op de rekening versiering bedrijfslokaal. Toch zijn er grote verschillen tussen beide rekeningen die wel degelijk een fiscale impact hebben.

Als men spreekt over een gelegenheidsgeschenk is deze kost maar fiscaal aanvaard voor 50%. Dit maakt dat een bloemstuk van bv. 100,00 euro maar fiscaal aanvaard wordt voor 50,00 euro. Ook heeft de aankoop van een gelegenheidsgeschenk beperkingen op het gebied van BTW. De wetgeving van BTW concludeert wanneer een geschenk hoger is dan 50,00 euro (exclusief BTW), dan mag je de BTW niet in aftrek brengen. Een ander voorbeeld dat hier veel aan bod komt is het voorbeeld met de flessen wijn. Koop je een doos wijn aan en die een waarde heeft van bv. 70,00 euro dan is de BTW op deze wijn niet aftrekbaar. Maar koop je bv. 10 flessen wijn voor dezelfde totaalprijs die individueel vermeld staat op de factuur dan is de BTW wel aftrekbaar.

Opgelet! wanneer een gelegenheidsgeschenk voor een “zakenrelatie” hoger is dan 125,00 euro, dan moet er voor dit geschenk een fiche 281.50. Dit betekent dat het geschenk volledig belastbaar wordt bij de verkrijger van het geschenk. Ten gevolge van dit is het gelegenheidsgeschenk echter volledig aftrekbaar als een beroepskost in plaats van de vooropgestelde 50% fiscale aftrekbaarheid.

Zoals je ziet zijn er heel wat beperkingen wanneer je een bloemstuk of ander geschenk boekt via gelegenheidsgeschenken. Dit maakt het des te interessanter om voor een bloemstuk of een stuk decoratie te kijken naar de rekening versiering bedrijfslokaal. Het is nu zo dat deze rekening echter geen beperkingen heeft. Het bloemstuk mag van wijze 150,00 euro kosten het zal volledig fiscaal aanvaard worden.

Voor deze rekening te gebruiken is het echter belangrijk dat de factuur van de bloemist geen vermelding maakt van een geschenk. Met een simpele vermelding van bloemstuk is deze factuur perfect geldig om als versiering bedrijfslokaal aanschouwt te worden. Zodra er een vermelding is van een geschenk of een vermelding van een opening van een winkel is het stuk enkel nog mogelijk om te boeken op de rekening gelegenheidsgeschenken wat op zijn beurt minder fiscaal aantrekkelijk is.

Eenmalige premie van 3.000,00 euro in het leven geroepen om getroffen zelfstandigen te ondersteunen

Deze middag heeft Vlaams minister Jan Jambon bekendgemaakt dat er een extra premie in het leven wordt geroepen om getroffen zelfstandigen te ondersteunen die op dit ogenblik nog open zijn maar die ook lijden onder de Corona-crisis.

Ondernemingen die hun omzet al met 60 procent zien krimpen(zie voorwaarden hieronder), kunnen binnenkort aanspraak doen op een eenmalig forfaitaire premie van 3.000,00 euro. Deze maatregel komt bovenop alle andere al getroffen maatregelen van de overheid. Voor deze andere maatregelen kan u terecht in onze nieuws-sectie.

Voorwaarden om te kunnen genieten van deze steunmaatregel is als volgt:

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000,00 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep:
  • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000,00 euro ontvangen;
  • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500,00 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80%of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentie periode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Veel ondernemingen lijden verliezen en dan heeft men het bijvoorbeeld over bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Deze premie zal alsook kunnen worden aangevraagd via de website van Vlaio.

Bron: Vlaio