Hoeveel kost uw bedrijfswagen dit jaar?

Indien u beschikt over een bedrijfswagen wordt jaarlijks een voordeel van alle aard aangerekend. Dit voordeel wordt berekend aan de hand van een bepaalde formule, die steunt op de cataloguswaarde van de wagen, gecorrigeerd door de CO2-uitstoot.

Brandstof  Formule 2020
Diesel VAA per jaar =
[5,5% + (CO2-91) x 0,1%] x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7
Benzine VAA per jaar =
[5,5% + (CO2-111) x 0,1%] x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7
Elektriciteit VAA per jaar =
4% x cataloguswaarde (incl. btw en opties) x 6/7

Veronderstel dat u op 1 januari 2020 de beschikking kreeg over een nieuwe bedrijfswagen met een dieselmotor, met aanschaffingsprijs van 25.000 euro, inclusief btw en eventuele opties. Die wagen heeft een Co2-  uitstoot van 105 gram.   Het voordeel van alle aard bedraagt dan ;

(5,5 % + (105-91) x 0,1 % ) x 25.000 x 6/7 = 1.478,57 euro.

Indien u een bijdrage betaalt aan uw vennootschap, wordt het volgens bovenstaande formule verminderd met de eigen bijdrage.

Het voordeel mag voor het inkomstenjaar 2020 nooit minder bedragen dan 1.360,00 euro. 

U kan bij ons kantoor terecht voor verdere informatie,  of bijstand met vragen over autofiscaliteit

De Corona hinderpremie kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 online aangevraagd worden

Zelfstandigen die hun zaak verplicht moesten sluiten door de coronacrisis kunnen vanaf vandaag de Corona hinderpremie aanvragen.

Om ondernemers tijden de Coronacrisis te ondersteunen heeft de Vlaamse overheid de Corona hinderpremie in het leven geroepen. Wie zijn zaak verplicht moet sluiten kan een eenmalige premie van 4.000,00 euro aanvragen.

De aanvraag indienen kon nog niet, maar ondernemers konden zich wel al registreren bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Vanaf vandaag is de online applicatie klaar en kan men de premie digitaal aanvragen. De aanvraag gebeurd via de website van Vlaio, en moet ten laatste binnen 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode ingediend zijn. De wachttijden op de aanvraag-applicatie lopen op tot een kwartier.

De premie wordt toegekend per vestiging en het aantal premies wordt beperkt tot vijf per onderneming. Wie na 5 april nog dicht moet blijven, kan een vergoeding van 160 euro per dag krijgen.

Voor meer informatie omtrent de Corona-maatregelen kan je terecht op onze website.

Bron: Vlaio

Autokosten: beperktere aftrekbaarheid voor milieuonvriendelijke wagens vanaf aanslagjaar 2021

Met ingang van aanslagjaar 2021 (boekjaar dat ten vroegste ingaat op 1 januari 2020) wordt de aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschapsbelasting strenger. Sinds 2008 waren alle kosten met betrekking tot personenwagens en wagens voor dubbel gebruik  (met uitzondering van de interesten op leasing- of rentingcontracten) fiscaal aftrekbaar in functie van de Co-2 uitstoot  van de wagens aan de hand van twee tabellen, één voor benzinemotoren en één voor dieselmotoren.   De brandstofkosten waren, ongeacht de Co2- uitstoot van de wagen, steeds aftrekbaar aan 80 %.

Vanaf 1 januari 2020 zal de aftrek van autokosten gebeuren aan de hand van volgende formule:

            Aftrekpercentage = 120 % – (0,5 x coëfficiënt x aantal gram Co2 per kilometer)

Coëfficiënt :

 • 1,00 voor dieselmotoren en dieselvarianten (dieselhybride)
 • 0,95 benzine, LPG, biobrandstof, elektrische motor
 • 0,90 aardgasmotor van minder dan 12 fiscale pk

Dit zal leiden tot minimaal 50 % en maximaal 100 % aftrekbaarheid, behoudens voor wagens waarvan de  Co² uitstoot groter of gelijk aan 200 gram. In dat geval is slechts 40 % aftrekbaar (dus zonder toepassing van voornoemde formule).

Deze aanpassingen zullen in concreto leiden tot een aanzienlijke inperking van de aftrekbaarheid van de autokosten voor milieu-onvriendelijke wagens , zoals blijkt uit volgende voorbeelden:

Voorbeelden                Co2 uitstoot               Oude regeling Aftrekpercentage  ajr.2021

Dieselwagen                40 gram                      100 %              100 % (= 120 – 20)

Benzinewagen             60 gram                      100 %              91,5 % (= 120- 28,5)

Benzinewagen             120 gram                    80 %                63,0 % (=120 -57)

Dieselwagen                180 gram                    50 %                50,0 %  (i)

(i) 120 -90 = 30, maar opgetrokken naar het minimumpercentage van 50 %

Doordat de brandstofkosten niet langer aan een uniform aftrekpercentage van 75 %, maar gekoppeld worden aan een wagen, zal de administratie nog toenemen.  Een globale schatting is niet toegestaan. 

De nieuwe regeling is toepasselijk voor alle wagens, zowel nieuwe, tweedehandse als het rijdende wagenpark op het tijdstip van de inwerkingtreding.

Deze regeling is eveneens van toepassing in de personenbelasting, meer bepaald voor zij die winsten genereren (bv. handelaars) en baten ontvangen (bv. vrije beroeper).  behalve voor wagens die aangekocht werden voor 1 januari 2018 ; met “aangekocht” bedoelt de wetgever een gedateerde en ondertekende bestelbon of een getekende leasingovereenkomst.  Voor deze wagens blijft de aftrekbaarheid steeds minimaal 75 %, zelfs wanneer voornoemde formule tot een lager percentage zou leiden.

De CO2-uitstoot wordt bepaald tijdens de homologatieprocedure van het type wagen. Er zijn twee meetmethodes: de NEDC-procedure (New European Driving Cycle) en de nieuwe WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). De WLTP vervangt stapsgewijs de oudere NEDC-procedure.

De NEDC-waarde kan men terugvinden op het gelijkvormigheidsattest in vak 49.1. of via de website van Ecoscore Het is belangrijk dat u op het gelijkvormigheidsattest kijkt en niet op het inschrijvingsbewijs.

Voor voertuigen met twee CO2-uitstootgehaltes (WLTP en NEDC), mag tot en met 31.12.2020 met de NEDC-waarde rekening worden gehouden voor de berekening van het voordeel van alle aard.


De specifieke regels inzake hybridewagens komen in een afzonderlijke bijdrage aan bod.

U kan bij ons kantoor terecht voor verdere informatie,  of bijstand bij vragen omtrent de autofiscaliteit.

Steunmaatregelen Corona-virus

Aangezien u en uw onderneming door de Corona-crisis ongetwijfeld een bewogen periode meemaken, hebben wij de voornaamste maatregelen die voor uw onderneming van toepassing kunnen zijn, trachten in een overzichtelijke samenvatting op te sommen. De maatregelen m.b.t. uw werknemers (economische werkloosheid) zijn hierbij niet opgenomen, hiervoor verwijzen wij u graag door naar uw sociaal secretariaat die omtrent deze materie beter geplaatst is om u veder te helpen.

Indien wij u kunnen bijstaan in bepaalde aanvragen voor premies / betalingsuitstel, aarzel niet om ons te contacteren.

hinderpremie

Voor Wie?

Voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Voor wat?

Getroffen zijn door de verplichte steunmaatregelen.

Bedrag:

€ 4.000,00

Uiterste datum aanvraag:

ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode.

Meer informatie (o.a. welke bedrijven verplicht moeten sluiten, aanvraagprocedure).

Voor meer info kan u terecht op de website van vlaio.

Overbrugginsrecht

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofdberoep (ook bedrijfsleiders).

Voor wat?

Onderbreking van de activiteit ten gevolge van het Coronavirus.

Opgelet! Indien de onderneming niet verplicht moet sluiten: minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking voor elke maand waarvoor je het overbruggingsrecht aanvraagt!

Bedrag:

€ 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast)

Uiterste datum aanvraag:

Aanvraag indienen voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting

Algemene informatie: Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers

Voor de aanvraagprocedure dient er contact opgenomen te worden om uw sociaal verzekeringsfonds (in de meeste gevallen is er reeds een online aanvraagformulier ter beschikking).

Betalingsmoeilijkheden wegens de coronacrisis

Naast de bovenstaande premies, zijn er eveneens maatregelen i.v.m. de betalingstermijnen voor sociale en fiscale schulden.

Door de onderneming aan te vragen:

Door de onderneming aan te vragen uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Voor sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020 kan een uitstel worden verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen. Hiervoor dient te worden bewezen dat de zelfstandige financiële moeilijkheden ondervindt door het coronavirus.

Uiterste datum aanvraag:

Kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

Voor meer info kan u terecht op de website van sociale zekerheid zelfstandige ondernemers of neem contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

Fiscale schulden en BTW

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector;
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het Coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Uiterste datum aanvraag:

In te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020.

Meer informatie: Financiën Belgium

Automatisch uitstel van betaling

Sociale bijdragen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Fiscale schulden en BTW

Btw Betaling over … Termijn verlengd tot …
Maandaangifte – februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020
Bedrijfsvoorheffing Betaling over … Termijn verlengd tot …
Maandaangifte – februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 15 juni 2020
kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk (zie puntje 1) Door de onderneming aan te vragen).

Coronavirus – bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën

De FOD Financiën komt op de proppen met bijkomende maatregelen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en zijn ondernemers.

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

1. Uitstel voor het indienen van BTW-aangiften.

Periodieke aangiften

 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

De starters of houders van een vergunning die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Intracommunautaire opgaven

 • Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

Jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

2. Betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing.

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. 

Dit uitstel geldt voor:

BTW

 • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

 • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. 

3. Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.”

Indien er bijkomende maatregelen worden aangekondigd zullen wij deze ook bekend maken via onze website en per mail naar al onze klanten. Indien er in de tussentijd vragen zijn kan u altijd contact opnemen met jouw dossierbeheerder.

Bron: FOD Financiën & ITAA

Afschrijvingen: striktere regels sinds 1 januari 2020

De boekhoudwetgeving legt sinds 1975 de verplichting op om af te schrijven op  alle materiële en immateriële vaste activa, zoals bv. wagens, machines, bureelmateriaal, etc.   De regels worden strenger vanaf 1 januari 2020.

a) verplichte proratering van de annuïteit

De afschrijvingspercentages worden bepaald in functie  van de economische gebruiksduur van het actiefbestanddeel.  Dit is vaak en feitenkwestie. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen dat een Porsche Cayenne niet op 5 maar op 7 jaar moet worden afgeschreven.

 Heeft het tijdstip waarop de investering plaatsvindt invloed op het bedrag van de afschrijving ?   We lichten dit toe aan de hand van een eenvoudig praktijkvoorbeeld. 

Veronderstel dat uw vennootschap (met een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar) bijvoorbeeld een machine van 100.000 euro koopt op 15 december 2019, die normaliter een gebruiksduur van 4 jaar heeft.  Mag dan voor het boekjaar een afschrijving van 25.000 (25 % van 100.000 euro) in kosten genomen worden, of moeten we dit bedrag prorateren.

Zogenaamde “kleine” vennootschappen in de zin van artikel 1:24 WVV, konden inderdaad een volledige annuïteit ten laste leggen van het resultaat van 2019.  Werd die investering evenwel gedaan door een “grote” vennootschap, dan moest de afschrijving geprorateerd worden, dus 25.000 x 16/365 = 1.096 euro.

Voor alle vanaf 1 januari 2020 gedane investeringen zullen alle vennootschappen verplicht moeten prorateren

Ter herinnering:   Volgens artikel 1:24 WVV is  een vennootschap “klein” wanneer zij voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van voornoemde criteria overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
 • jaaromzet, exclusief BTW : 9.000.000 euro
 • balanstotaal : 4.500.000 euro


Maar de vennootschap verliest haar statuut van “kleine” vennootschap pas als zij gedurende twee achtereenvolgende boekjaren meer dan één criterium overschrijdt.

b) Degressieve afschrijvingen

Ook degressieve afschrijvingen werden fiscaal aanvaard voor de meeste activa , met uitsluiting van (onder meer) personenwagens of wagens voor dubbel gebruik.  Bij een degressieve afschrijving mag een dubbele lineaire afschrijving ten laste van het resultaat gelegd worden. We gaan terug naar het voorbeeld.  Indien voor het belastbaar tijdperk 2019 werd geopteerd voor een degressieve afschrijving kan 2 x 25.000 euro ten laste worden gelegd van het resultaat. 

Voor alle na 1 januari 2020 verrichte investeringen zal niet langer gebruik kunnen gemaakt worden van degressieve afschrijvingen in de vennootschapsbelasting.

c) Afschrijvingen aan 120%

Voor hiernavolgende investeringen kon men zelfs afschrijven op een hogere waarde dan de aanschaffingswaarde, namelijk op 120 % van de aanschaffingswaarde.

Dit was het geval voor:

 • elektrische voertuigen
 • De kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen  om het gebruik van de fiets door personeelsleden voor hun verplaatsingen in het kader van het woonwerkverkeer aan te moedigen in de mate dat deze gedaan of gedragen zijn om  een onroerend goed te verwerven, te bouwen, te verbouwen dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches, fietsen en toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden.
 • De vervoersmiddelen waarmee het collectief vervoer van personeel van de plaats van tewerkstelling naar de woonplaats.

Vanaf  1 januari 2020 verdwijnt deze gunstregeling, en kan nog slechts worden afgeschreven op 100 % van de aanschaffingswaarde.

Voor meer info kan je steeds terecht bij ons op kantoor.

Hoeveel rente mag u vragen op uw rekening courant?

U kan aan uw vennootschap geld lenen.  Kan u hierop rente aanrekenen ?  Dit kan inderdaad.   Tot voor kort bepaalde de wetgever niet welke rente u mag aanreken.  Sommige rechtspraak aanvaardde de hoge rente die u verschuldigd bent als de vennootschap aan u geleend heeft (zogenaamde “debetrente”,voor 2019: 8,78 %)  andere argumenteerde dat een normale rente op een vergelijkbaar krediet mogelijk was (rond 5 %). Ook de rechtspraak terzake is zeer verdeeld.  Hierop moet wel 30 % roerende voorheffing worden ingehouden door de vennootschap.

Voor de vanaf 1 januari 2020 verschuldigde rente is deze onduidelijkheid opgelost. De fiscale wetgever bepaalt dat de aangerekende rente niet meer mag bedragen  de  rentevoet voor de maand november op MFI leningen van 1 miljoen euro op maximaal 1 jaar met variabele rentevoet, verhoogd met 2,5 percent.  Deze kan u steeds terugvinden op (onder meer) de website van de Nationale Bank van België.

Deze rentevoet bedroeg in november 1,56 %, dus te verhogen met 2,5 %.   In concreto heeft dit tot gevolg dat de (bruto)rente op een rekening courant (creditstand) niet meer mag bedragen dan 4,06 % voor 2020.   De maximale rente  voor 2021 zal vastgelegd worden op basis van de MFI –rente van de maand november 2020.

Indien de werkelijk aangerekende rente hoger is, dan zal het overschrijdende gedeelte in de vennootschapsbelasting geen aftrekbare kost zijn.

Let op voor het inkomstenjaar 2019 geldt deze beperking nog niet !

U kan bij ons kantoor terecht voor verdere informatie.

Wanneer moeten de statuten van uw vennootschap aangepast worden?

De wet van 29 maart 2019 voert het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in. Het wetboek is in werking getreden op 1 mei 2019, voor al na die datum opgerichte vennootschappen. Deze wijziging zijn ingrijpend. Sommige vennootschapsvormen, zoals de landbouwvennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen zijn afgeschaft. De bvba ondergaat een grote metamorfose en wordt een bv. Zo is voor een bv niet langer een minimaal kapitaal vereist, en spreekt men voortaan over bestuurders in plaats van zaakvoerder.

Voor de bestaande vennootschappen is het wetboek op 1 januari 2020 in werking getreden. De wetgever heeft echter een (lange) overgangsperiode voorzien die verstrijkt op 31 december 2023. Voor de bvba zal u sowieso langs de notaris moeten passeren, gelet op de ingrijpende wijzigingen de bv belang
Het uitstellen van de geplande statutenwijziging, belet echter niet dat een aantal regels sowieso in werking zijn getreden vanaf 1 januari 2020, zelfs als de statuten nog niet aangepast zijn. Dit is onder meer het geval voor :

 • De strengere regels bij dividenduitkeringen, meer bepaald de liquiditeitstest die moet aantonen dat na de uitkering er nog voldoende liquiditeiten voorhanden zijn om de normaal te voorziene uitgaven over een periode van twaalf maanden te dekken;
 • De benaming wordt BV i.p.v. BVBA;
 • De nieuwe regels inzake belangenconflicten, die toepasselijk is wanneer u met uw eigen vennootschap overeenkomsten afsluit die een belangrijke impact heeft op de financiële toestand van uw vennootschap;
 • De mogelijkheden om de voorwaarden van het mandaat van een bestuurder vast te leggen in een overeenkomst;
 • De nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid;
 • De vereenvoudigde vereffeningsprocedure;
 • Etc. …


De nieuwe BV bevat tal van mogelijkheden die de BVBA niet had, en van vele regels kan u – in tegenstelling tot vroeger – statutair van afwijken. Het is dan ook zaak om uw statuten eens grondig te analyseren vooraleer u naar de notaris stapt.

U kan bij ons kantoor terecht voor verdere informatie, of bijstand bij het aanpassen van de statuten van uw vennootschap.