Bijzondere regeling voor directe verkopen

Organisatoren van directe verkopen (verkopen thuis bij de particulieren) kunnen een bijzondere regeling toepassen waarbij onder meer de verkopers (tussenpersonen) zich niet moeten laten registreren voor de btw en de organisator zelf de btw voldoet over de aan die verkopers geleverde goederen, maar over de prijs die de eindconsument uiteindelijk betaalt.

De organisator moet aan de fiscus wel een machtiging vragen om deze bijzondere regeling te mogen toepassen.
Op Fisconetplus is een bijgewerkte lijst gepubliceerd van alle organisatoren die gemachtigd zijn deze bijzondere regeling toe te passen (beslissing nr. E.T. 102.595, bijwerking dd. 01.08.2016).

Bron: BTW onderlijnd, nr. 2, blz. 4, september 2016.

Begrotingsmaatregelen 2016; wat zijn de gevolgen voor u?

Afgelopen weekend heeft de regering een akkoord gevonden over de begroting 2016.  De begrotingsinspanning van 3,006 miljard wordt voornamelijk gevuld door besparingen (70%). Daarnaast worden er voor ca. 20% nieuwe belastingen ingevoerd. 10% bestaat uit “diverse” maatregelen.

Over de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting op aandelen en de mobilisering van de spaargelden voor steun aan KMO’s en starters werd nog geen akkoord gevonden. De regering schuift deze items voor verder onderzoek, door naar de toekomst.

De belangrijkste maatregelen zijn:

 

  1. Belastingen: 

Verhoging roerende voorheffing van 27% naar 30%.

De roerende voorheffing op dividenden van aandelen en obligaties wordt verhoogd van 27% naar 30% van 1 januari 2017.  Dit betekent dat de roerende voorheffing de voorbije vijf jaar verdubbeld is.

 

Tankkaarten.

Naast de reeds bestaande belasting op het privégebruik van een bedrijfswagen (het voordeel alle aard) komt er een bijkomende belasting op (bedrijfswagens met) tankkaarten.  De belasting is te betalen door de werkgever waardoor het als werkgever duurder wordt om uw werknemers een tankkaart te geven.

Deze belasting wordt gekoppeld aan een mobiliteitsbudget waarbij uw werknemers kunnen kiezen tussen een bedrijfswagen of meer nettoloon.

 

Beurs- en speculatietaks.

De speculatietaks wordt afgeschaft.  Er komt een verdubbeling van het plafond van de beurstaks en de toepassing ervan wordt uitgebreid naar ook wie handelt via buitenlandse platformen.

Nu betaalt u een beurstaks van 0,27% met een plafond van 800 Euro. Dit plafond wordt verhoogd tot 1.600 Euro.

 

Interne meerwaarden.

Binnen het kader van het streven naar een rechtvaardige fiscaliteit wenst de regering de situaties aan te pakken waarbij holdings interne meerwaarden ‘versluizen’.

 

  1. Besparingen.

 

Besparingen situeren zich voornamelijk in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt er ook bespaard op de werkloosheid, de werking van de overheid en subsidies.

Verder zijn er nog hervormingen in de (ambtenaren)pensioenen, waar het ziektepensioen voor ambtenaren wordt geschrapt, en wordt het brugpensioen duurder gemaakt.

Binnen de gezondheidszorg kunnen langdurig zieken vanaf midden volgend jaar een dag per week werken zonder dat ze hun uitkering verliezen.

Door een betere inning van boetes (fiscale en sociale) wil de regering bovendien meer inkomsten genereren.

 

Als fiscaal specialist kan u met eventuele vragen betreffende deze maatregelen, en de gevolgen ervan voor u (en uw onderneming), steeds bij ons terecht.

Ook fiscale regularisatie binnen Vlaams Gewest op komst

Na de federale overheid wil dus ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie invoeren. Het voorontwerp van decreet daarover is principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en moet nu naar de adviesraden en de Raad van State.

De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse belastingen zijn ontdoken. Voor gemengde bedragen is een samenwerkingsakkoord nodig met de federale overheid en de gewesten. Die onderhandelingen zijn volop bezig.

In de praktijk zal de Vlaamse regularisatie vooral over erfbelastingen gaan, al kan ze theoretisch ook van toepassing zijn op registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting). Vlaanderen kiest voor een tijdelijke regularisatie, tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften zullen in aanmerking komen. Van zodra de Vlaamse Belastingdienst of het gerecht stappen heeft gezet of sancties heeft opgelegd, is regularisatie onmogelijk. De aangever geniet fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Men zal slechts eenmaal een ontdoken som kunnen regulariseren. Bezwaar maken tegen een berekende heffing is onmogelijk.

De Vlaamse regering wil vlakke tarieven hanteren voor de regularisatie. Ze maakt ook een onderscheid tussen verjaarde en niet-verjaarde bedragen. Voor niet-verjaarde ontdoken erfbelasting zou een tarief gelden van 35 procent voor de rechte lijn en 70 procent voor alle andere. Voor andere niet-verjaarde belastingen is het tarief 20 procent. Voor alle verjaarde bedragen betaalt de aangever 37 procent in 2017. Jaarlijks komt daar één procent bij om te eindigen op 40 procent in 2020.

De opbrengst van de regularisatie wil de Vlaamse wetgever graag gebruiken voor de geplande hervorming van de erfbelasting. De huidige tarieven tussen broers en zussen, neven en nichten of ooms en tantes lopen op tot 65 procent. Dergelijke hoge tarieven stimuleren belastingontwijking omdat ze als confiscatie worden ervaren.

 

Voor meer informatie: contacteer ons kantoor op 02/452.20.70 of via [email protected]

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Afschaffing nihillisting voor vrijgestelde kleine onderneming

Btw-plichtigen die de vrijstelling voor kleine ondernemingen genieten, zullen vanaf 2017 ingevolge de Programmawet van 1 juli 2016, niet langer gehouden zijn een jaarlijkse klantenlisting in te dienen wanneer er geen afnemers vermeld moeten worden (nihillisting).

De fiscus verduidelijkt dat vrijgestelde kleine ondernemingen die in de eerste jaarhelft van 2016 hun activiteiten hebben stopgezet, wel nog gehouden zijn tot het indienen van de jaarlijkse klantenlisting, en dit binnen de drie maanden na de stopzetting van hun activiteit (FOD Financiën, bericht dd. 06.09.2016)