Een nieuwe stap in de strijd tegen de internationale fiscale fraude: België sluit zich aan bij de internationale normen op het vlak van financiële zaken

In de context van de huidige budgettaire uitdagingen is er de laatste maanden een brede internationale consensus ontstaan om een einde te maken aan de internationale fiscale fraude. Dankzij de automatische uitwisseling van inlichtingen zal de fraude die het resultaat is van niet-aangegeven financiële beleggingen in het buitenland ─ in het bijzonder in de ‘belastingparadijzen’ ─ voortaan op een doeltreffender manier kunnen bestreden worden.

Een honderdtal staten en rechtsgebieden zijn vandaag bezig met de tenuitvoerlegging van de nieuwe normen. Al die rechtsgebieden hebben zich ertoe verbonden om hetzelfde transparantieniveau toe te passen door over te gaan tot de automatische uitwisseling van inlichtingen.

België werkt actief mee aan de uitwerking en de toepassing van de nieuwe internationale normen inzake financiële aangelegenheden. Er werden daarbij verscheidene initiatieven genomen:

  • België ondertekende een bilateraal FATCA-akkoord met de Verenigde Staten dat voorziet in een automatische uitwisseling van inlichtingen tussen beide staten.
  • De OESO en zijn lidstaten, waaronder België, hebben een internationale CRS-norm uitgewerkt (Common Reporting Standard) om op internationaal niveau inlichtingen voor fiscale doeleinden automatisch uit te wisselen (AEOI – Automatic Exchange of Information).
  • De OESO-beginselen werden binnen de Europese Unie omgezet met een nieuwe richtlijn ‘administratieve samenwerking’. Die voorziet in een automatische uitwisseling van inlichtingen binnen de 28 lidstaten.

Door de nieuwe internationale normen actief toe te passen, voorziet België zich van bijkomende instrumenten om op doeltreffende wijze strijd te voeren tegen de fiscale fraude. Personen die hun fiscale verplichtingen op een correcte manier nakomen bij elk van de betrokken staten moeten zich uiteraard geen zorgen maken over de gevolgen van de nieuwe normen.

Rol van de Financiële instellingen

Bij de toepassing van deze nieuwe normen zullen de in België gevestigde financiële instellingen een centrale rol spelen bij het inzamelen van de informatie voor de Belgische belastingautoriteiten . De FOD Financiën/de Belgische belastingautoriteiten zal/zullen die inlichtingen op zijn/hun beurt uitwisselen met buitenlandse collega’s. Concreet betekent dit dat de financiële instellingen:

  • de klanten zullen identificeren die hun fiscale woonplaats niet in België hebben en dus in principe hun inkomsten moeten aangeven ─ en belastbaar zijn ─ in hun woonstaat
  • de fiscale identificatienummers (TIN) van die klanten zullen inzamelen
  • een maal per jaar aan de Belgische belastingautoriteiten  informatie zullen bezorgen over de financiële toestand en de financiële inkomsten van die klanten
  • zullen zorgen voor een permanent toezicht op de toestand van die klanten om elke mogelijke verandering van fiscale woonplaats te achterhalen (bijvoorbeeld in het geval van een adreswijziging).

Wanneer?

De Belgische wetgeving die deze nieuwe normen in de praktijk moet omzetten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2015, eerste editie. Ze bevestigt het nieuwe wettelijk kader dat van toepassing is.De eerste uitwisselingen van inlichtingen tussen België en de Verenigde Staten zullen de komende maanden plaatsvinden. Ze zullen betrekking hebben op de periode van1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 en vervolgens op het jaar 2015.

Voor de inwoners van de andere staten die betrokken zijn bij de automatische uitwisseling begint de periode die onder de nieuwe transparantienorm valt op 1 januari 2016. De daadwerkelijke uitwisseling van inlichtingen start in 2017.

 

Bron: FOD financiën

Btw-tarief van 6% enkel nog voor renovatiewerken aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud: aangepaste overgangsmaatregel

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Nieuwe startdatum maatregel

Oorspronkelijk moest deze nieuwe maatregel van start gaan op 1 januari 2016. De maatregel werd echter niet op tijd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe maatregel gaat van start vanaf de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De datum van publicatie in het Staatsblad is echter nog niet gekend.

Van zodra we de concrete startdatum kennen van deze nieuwe maatregel communiceren we hierover.

Nieuwe overgangsmaatregel

Door de nieuwe startdatum hebben we ook de oorspronkelijke overgangsmaatregel moeten aanpassen.

Als u werken uitvoert aan een woning van minstens 5 jaar oud blijft het tarief van 6% daarom voortaan van toepassing als u tegelijk voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • U heeft de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding ten laatste de dag vóór het van kracht gaan van de nieuwe maatregel gedaan.  / U heeft het contract met betrekking tot de concrete werken ten laatste de dag vóór het van kracht gaan van de nieuwe maatregel afgehandeld.
  • De aannemer reikt de facturen uit ten laatste op 31 december 2017.

Bron: website fod financiën