Centraal Register Solvabiliteit (RegSol) vanaf 1 april 2017

De wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit zal in werking treden op 1 april 2017. De inwerkingtreding van deze wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee voor curatoren, schuldeisers en rechtbanken. Het Centraal Register Solvabiliteit, genaamd RegSol, is het digitaal platform dat vanaf 1 april 2017 zal worden gebruikt voor het elektronisch beheer van de faillissementsdossiers.

De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone staan in voor het beheer van het register.

Wat verandert er voor u als schuldeiser? Als u geconfronteerd wordt met het faillissement van één van uw klanten kunt u een aangifte van schuldvordering indienen. Vanaf 1 april 2017 moet u dit verplicht elektronisch doen via www.regsol.be tegen betaling van een vergoeding aan de overheid. Hoeveel deze vergoeding bedraagt is nog niet duidelijk. Dit moet beslist worden door de Koning. Deze verplichting geldt niet voor rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn en natuurlijke personen die niet vertegenwoordigd zijn door een raadsman. Zij kunnen hun aangifte indienen met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het kantooradres van de curator.

Inhoudingsplicht is nu snel en mobiel te checken

De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van hun medecontractanten voor werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud (sinds 1978)– of activiteiten in de bewakings- of vleessector (sinds 2013).

Heeft de (onder)aannemer met wie u een contract afsluit schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid? Dan kunnen de FOD Financiën en de RSZ de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden, tenzij die de inhoudingsplicht op facturen strikt respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort.

De inhoudingsplicht op facturen controleren
U moet nagaan of de inhoudingsplicht op facturen geldt wanneer u een contract afsluit, en bij de betaling van elke factuur die u krijgt voor de werken. Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid.

Met de nieuwe mobiele onlinedienst ‘Check inhoudingsplicht’ kan iedereen de inhoudingsplicht voor een onderneming uit de betreffende sectoren controleren. De onlinedienst geeft informatie in real-time, zonder financiële details. Voortaan wordt actuele informatie van de RSZ en de FOD Financiën samen in één overzichtelijk scherm gepresenteerd. In een oogopslag toont de onlinedienst of u voor de onderneming een inhouding moet doen op de facturen voor werken zoals hierboven beschreven.

De mobiele onlinedienst is beschikbaar op www.checkinhoudingsplicht.be (externe link) en op de pagina Inhoudingsplicht van dit portaal.

Benieuwd naar een demo van deze onlinedienst? Bekijk dan zeker dit YouTube-filmpje