Centraal Register Solvabiliteit (RegSol) vanaf 1 april 2017

De wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit zal in werking treden op 1 april 2017. De inwerkingtreding van deze wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee voor curatoren, schuldeisers en rechtbanken. Het Centraal Register Solvabiliteit, genaamd RegSol, is het digitaal platform dat vanaf 1 april 2017 zal worden gebruikt voor het elektronisch beheer van de faillissementsdossiers.

De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone staan in voor het beheer van het register.

Wat verandert er voor u als schuldeiser? Als u geconfronteerd wordt met het faillissement van één van uw klanten kunt u een aangifte van schuldvordering indienen. Vanaf 1 april 2017 moet u dit verplicht elektronisch doen via www.regsol.be tegen betaling van een vergoeding aan de overheid. Hoeveel deze vergoeding bedraagt is nog niet duidelijk. Dit moet beslist worden door de Koning. Deze verplichting geldt niet voor rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn en natuurlijke personen die niet vertegenwoordigd zijn door een raadsman. Zij kunnen hun aangifte indienen met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het kantooradres van de curator.