Aankondiging van controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen

Net als de voorbije jaren communiceert de fiscus op een transparante manier over verschillende controleacties die gepland of gaande zijn voor 2017.
Zo heeft de belastingplichtige een beter idee van de kans dat hij een fiscale controle zal krijgen of een vraag om inlichtingen van de fiscus zal ontvangen.


U bent een particulier

U wordt mogelijk gecontroleerd of de fiscus zal u vragen om bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

  • u als loontrekkende werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken
  • u de inkomsten die u in een ander land heeft verworven, niet heeft aangegeven
  • u de belastbare meerwaarden die u naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel van gebouwen of gronden heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven
  • u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. De fiscus zal bijzondere aandacht besteden aan uw situatie als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.


U vertegenwoordigt een onderneming

Uw onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als:

  • zij één of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inroept waarvan de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken
  • er een vermoeden is dat er ten onrechte een btw-tegoed is ontstaan of werd verrekend
  • zij verlaagde roerende voorheffing op door haar betaalde of toegekende dividenden heeft betaald
  • zij in haar hoedanigheid van grote onderneming in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen de belastbaremeerwaarden op aandelen of deelbewijzen die zij heeft verwezenlijkt, niet heeft aangegeven
  • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Uw onderneming zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. De fiscus zal bijzondere aandacht besteden aan de situatie van uw onderneming als zij regelmatig nalaat de aangifte in te dienen.

De fiscus selecteert de particulieren en de ondernemingen op basis van fiscale risico-indicatoren. Voor de particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert de fiscus uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.

Bron: website FOD Financiën