Is een SUV ombouwen naar lichte vracht voordelig?

Een lichte vrachtauto is een voertuig dat ontworpen en gebouwd werd voor het vervoer van goederen en waarvan de toegelaten massa niet meer is dan 3.500 kg. Voor dat soort bedrijfsvoertuigen bestaat er in België een gunstiger fiscaal stelsel dan dat voor personenwagens.

De Fiscale definitie bepaalt vooral de manier waarop de laadruimte moet afgesloten zijn van de passagiersruimte en de verhouding van de lengte van de laadruimte t.o.v. die van de wielbasis (afstand tussen de twee assen). Daardoor vallen de meeste monovolumes, terreinwagens en luxe 4X4’s fiscaal gezien niet binnen de categorie van lichte vrachtauto’s.

Voor dit soort voertuigen (afhankelijk van het merk) is er echter een mogelijkheid tot ombouwen naar een lichte vrachtauto. In praktijk zijn er vier soorten lichte vrachtauto’s

 1. Pick-ups met enkele cabine;
  1. een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat;
  2. een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading;
 2. Pick-ups met dubbele cabine;
  1. een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsten bevat;
  2. een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading;
 3. Bestelwagen met enkele cabine;
  1. een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat;
  2. een laadruimte die is afgesloten van de passagiersruimte door een tussenschot van ten minste 20 cm hoogte of bij gebrek hieraan door de rugleuning van de enige rij zetels;
  3. een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis;
  4. een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor banken, zetels of veiligheidsgordels;
 4. Bestelwagens met dubbele cabine;
  1. een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsen bevat;
  2. een laadruimte die is afgesloten van de passagiersruimte door een niet afneembare ononderbroken wand uit een hard materiaal over de volle breedte en hoogte van de binnenruimte;
  3. een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis;
  4. een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor banken, zetels of veiligheidsgordels.

Deze aanpassingen zorgen ervoor dat jouw lichte vracht van verschillende voordelen kan genieten.

 • geen belasting op inverkeerstelling;
 • lagere verkeersbelasting;
 • beroepskosten zijn voor 100% aftrekbaar;
 • recht op de investeringsaftrek;
 • het toezicht op de technische kenmerken die eigen zijn aan de fiscale definitie wordt uitgeoefend door de autokeuring.

Dus ben je opzoek naar een nieuwe wagen? Dan is het zeker niet slecht om erover na te denken om je wagen te laten ombouwen naar een lichte vracht.

Nieuwe regeling maandelijkse teruggaaf btw-tegoeden voor startende ondernemingen vanaf 1 januari 2020

Met het KB van 29 augustus 2019 (B.S. dd. 05.09.2019) voerde de wetgever voor startende ondernemingen de mogelijkheid in om hun eventuele btw-tegoeden van minstens 245 euro maandelijks te kunnen terugkrijgen. De fiscus verduidelijkt de toepassingsvoorwaarden in de circulaire nr. 128 van 11 december 2019. Deze regeling kan worden toegepast vanaf 1 januari 2020, dus de eerste keer voor het btw-tegoed dat volgt na indiening van de maandaangifte over december 2019 (in te dienen uiterlijk op 20 januari 2020).


Tegelijkertijd stelt de fiscus 2 bijkomende voorwaarden voor de maandelijkse teruggaaf aan andere btw-plichtigen die over een vergunning ‘maandelijkse teruggaaf’ beschikken.

1. Startende onderneming


De starters die van deze regeling gebruik kunnen maken zijn:
• Nieuwe btw-plichtigen die nog nooit voor de btw werden geïdentificeerd;
• Btw-plichtigen die minstens drie maanden na de stopzetting van hun vorige activiteit een andere activiteit aanvangen – de fiscus kijkt hiervoor naar de respectievelijke data waarop de aangifte van stopzetting en de aangifte van aanvang van btw-activiteit werden ingediend;
• Vrijgestelde kleine ondernemingen die binnen de eerste 24 maanden van hun activiteit overgaan naar de normale btw-regeling;
• Nieuwe btw-eenheden (ongeacht de datum waarop de leden individueel ooit werden geïdentificeerd voor btw).
Btw-tegoeden op een ‘globaal’ btw-nummer (waarop iemand tal van buitenlandse btw-plichtigen kan vertegenwoordigen voor btw) komen niet in aanmerking voor deze nieuwe regeling voor starters.


2. Periode waarop het btw-tegoed betrekking heeft


Voor de nieuwe regeling van maandelijkse teruggaaf aan starters komen enkel de btw-tegoeden in aanmerking die betrekking hebben op een aangiftetijdvak dat valt binnen de 24 maanden die volgen op de datum van aanvang van de economische activiteit zoals die is vermeld in de aangifte van aanvang van de activiteit. Dus als die datum bv. 13 december 2019 is, dan geldt deze bijzondere regeling voor de teruggaaf van de btw-tegoeden die voortkomen uit de btw-aangiften tot en met de maand december 2021 (in te dienen tegen 20 januari 2022).
Btw-tegoeden met betrekking tot de periodes daarna zullen op kwartaalbasis voor teruggaaf in aanmerking komen, tenzij de btw-plichtige de vergunning verkrijgt tot maandelijkse teruggaaf zoals bedoeld onder nr. 9 hierna.

3.Aangifteregime


Het spreekt voor zich dat de startende btw-plichtigen die deze maandelijkse teruggaafregeling willen genieten, maandelijkse btw-aangiften zullen moeten indienen.


4. Minimumbedrag


Btw-tegoeden van minder dan 245 euro worden niet terugbetaald maar overgedragen naar de volgende aangifteperiode.


5. Indieningsdatum btw-aangifte


De fiscus wil van deze maandelijkse teruggaaf blijkbaar gebruik maken om starters er toe aan te zetten hun btw-verplichtingen nauwgezet na te leven. Daarom zullen onder deze regeling de btw-tegoeden slechts maandelijks terugbetaald worden als de btw-aangifte waaruit het tegoed volgt is ingediend binnen de wettelijke termijn, dus ten laatste de 20ste van de maand volgend op de maand waarop ze betrekking heeft. De fiscus staat hierop geen enkele tolerantie toe, zelfs niet in de vakantieperiode (geen zomerregeling).


6. Indieningswijze btw-aangifte


De bijzondere maandelijkse teruggaaf voor starters is enkel van toepassing als de maandelijkse btw-aangifte elektronisch wordt ingediend, en dus niet voor btw-plichtigen die op papier indienen omdat ze bv. een vrijstelling van indieningsplicht langs elektronische weg hebben gekregen.


7. Aanvraag btw-tegoed


De btw-plichtige starter die het maandelijkse btw-tegoed terugbetaald wil krijgen, zal net zoals alle andere btw-plichtigen het vakje ‘Vraag om teruggave’ in zijn maandaangifte moeten aankruisen.


8. Intrekking bijzondere teruggaafregeling


De fiscus kan de starter zijn recht op maandelijkse teruggave van btw-tegoeden weigeren als:
• de btw-plichtige niet langer aan voormelde voorwaarden voldoet;
• een teruggave werd verkregen op basis van een onjuiste btw-aangifte;
• er ernstige vermoedens of bewijzen zijn dat de betrokken aangifte of de voorgaande aangiften onjuiste gegevens bevatten die wijzen op een btw-schuld.

Bron: de btw-lijn