Afschaffing nihillisting voor vrijgestelde kleine onderneming

Btw-plichtigen die de vrijstelling voor kleine ondernemingen genieten, zullen vanaf 2017 ingevolge de Programmawet van 1 juli 2016, niet langer gehouden zijn een jaarlijkse klantenlisting in te dienen wanneer er geen afnemers vermeld moeten worden (nihillisting).

De fiscus verduidelijkt dat vrijgestelde kleine ondernemingen die in de eerste jaarhelft van 2016 hun activiteiten hebben stopgezet, wel nog gehouden zijn tot het indienen van de jaarlijkse klantenlisting, en dit binnen de drie maanden na de stopzetting van hun activiteit (FOD Financiën, bericht dd. 06.09.2016)