Vrijstelling IC-levering – registratie in VIES-databank

Het Europese Hof van Justitie benadrukt (C-21/16, Euro Tyre BV, 09.02.2017) nogmaals dat noch volgens artikel 138, lid 1 van de btw-richtlijn, noch volgens de rechtspraak van het Hof, de afnemer moet beschikken over een btw-identificatienummer om de btw- vrijstelling voor intracommunautaire leveringen te kunnen toepassen.

De vrijstelling mag dus niet worden geweigerd enkel en alleen omdat de afnemer noch in het VIES is geregistreerd, noch onder een belastingregeling voor intracommunautaire verwervingen valt, tenzij:

  • de btw-plichtige opzettelijk aan belastingfraude heeft deelgenomen en zo de goede werking van het gemeenschappelijke btw-stelsel in gevaar heeft gebracht;
  • de niet-naleving van een formeel vereiste verhindert om het zekere bewijs te leveren dat aan de materiële voorwaarden voor die vrijstelling is voldaan.