Op hoeveel jaar schrijf je zonnepanelen af ?

Recent deed rechtbank van eerste aanleg West Vlaanderen, afdeling Brugge, uitspraak over de afschrijvingstermijn van zonnecepanelen (Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, West-Vlaanderen, afd. Brugge, dd. 13 februari 2017).
Een vennootschap wou de zonnepanelen afschrijven op 5 jaar maar volgens de fiscus moet dit 20 jaar zijn. Afschrijvingen worden steeds geacht worden de materiële (slijtage) en economische waardevermindering te vertegenwoordigen. Voor de bepaling van de waardevermindering moet dan ook noodzakelijkerwijze rekening worden gehouden met de normale gebruiksduur van de actiefbestanddelen. De bewijslast van de werkelijke waardevermindering in het belastbare tijdperk van de gebruikte activa berust bij de vennootschap.

De belastingplichtige onderbouwt op geen enkele wijze zijn stelling dat de werkelijke gebruiksduur van slechts vijf jaar zou zijn, hoewel hij de bewijslast draagt.

Indien u er vragen over heeft, of hiervan gebruik wil maken, contacteer ons dan.