Kosten van productvoorstelling aftrekbaar aan 100 % in de vennootschapsbelasting ?

Ondernemingen organiseren vaak evenementen om bepaalde producten of diensten in de kijker te zetten. Het is gebruikelijk om de aanwezige gasten tijdens deze evenementen een hapje of een drankje aan te bieden. Het administratief standpunt m.b.t. de aftrekbaarheid inzake de BTW voor deze kosten verschilde tot voor kort van het administratief standpunt m.b.t. de aftrekbaarheid inzake de directe belastingen.

Inzake de recuperatie van de BTW met betrekking tot ‘kosten van onthaal’ oordeelde het Hof van Cassatie reeds op 8 april 2005 dat er twee verschillende categorieën bestaan, nl. de kosten van onthaal gemaakt in het kader van (i) de ontspanning en het vermaak van klanten en leveranciers met het oog op het bestendigen van zakelijke relaties en (ii) een activiteit die hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de koper in te lichten over een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen. Laatstgenoemde kosten kwalificeren als publiciteitskosten, zodat de aftrekuitsluiting van artikel 45 §3, 3° en 4° WBTW niet van toepassing is. De administratie heeft zich neergelegd bij deze zienswijze (Beslissing nr. E.T.124.247 van 13 maart 2015).

Inzake directe belastingen aanvaardt de administratie (en de rechtspraak) in de regel niet dat receptiekosten voor 100% aftrekbaar zijn wanneer zij kwalificeren als publiciteitskosten, maar slechts aan 50 %.

In een antwoord op een recente parlementaire vraag kondigt de Minister van Financiën een versoepeld standpunt aan. De minister aanvaardt dat ”de kosten van spijzen en dranken en de cateringkosten die de belastingplichtige maakt in het kader van een evenement dat hij of zij organiseert voor bestaande of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen, inzake inkomstenbelasting volledig aftrekbaar zijn.”
Er moet gekeken worden naar het doel van de uitgaven en niet zozeer naar de aard ervan. Dat heeft tot gevolg dat de gemaakte kosten betreffende evenementscatering ook voor de inkomstenbelastingen beschouwd kunnen worden als publiciteitskosten en niet als receptiekosten. U moet hiervoor kunnen aantonen dat het betrokken evenement tot doel heeft om de verkoop van bepaalde producten of diensten te bevorderen (Integraal Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting 14 maart 2018 CRIV 54 COM 544, p. 7-8, Vraag. nr. 23784 van Peter van Velthoven en Johan Klaps d.d. 14 maart 2018)

Kortom, het is noodzakelijk dat U de receptie goed commercieel inkadert.
Indien U er meer wenst over te weten, kan U ons steeds contacteren.