Berichten

VVPR-bis, uitkeren aan 15% roerende voorheffing.

Als men dezer dagen dividenden uitkeert zal dit gebeuren aan het normaal tarief van 30% roerende voorheffing. Toch bestaan er voordeligere manieren om geld uit een vennootschap te halen. één van deze manieren is het VVPR-bis dividend.

Deze regeling staat toe om dividenden uit te keren aan een gunsttarief van 15% roerende voorheffing. Voor van deze regeling te kunnen genieten moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen die opgenomen zijn in Artikel 269, § 2, WIB 92.

  • de vennootschap die deze dividenden uitkeert, een vennootschap is die op grond van de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het wetboek van vennootschappen, als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan;
  • dividenden die voortkomen uit nieuwe aandelen op naam;
  • aandelen die verworven zijn met nieuwe inbrengen in geld;
  • deze inbrengen in geld niet voortkomen uit de verdeling van belaste reserves die overeenkomstig artikel 537, eerste lid, worden onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing zoals bedoeld in datzelfde lid;
  • de inbrengen zijn gedaan vanaf 1 juli 2013;
  • de belastingplichtige moet deze aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom behouden vanaf de kapitaalinbreng
  • deze dividenden zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of volgende na dat van de inbreng.

Indien het dividend aan bovenstaande voorwaarden voldoet kan men gebruik maken van volgende tarieven:

  • 20% RV voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng;
  • 15% RV voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng.

De huidige wetgeving die nog van kracht is sloten vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal uit van de voordelen dat deze maatregel met zich meebrengt, tenzij na de inbreng van het nieuw kapitaal het maatschappelijk kapitaal van die vennootschap minstens gelijk is aan het minimaal maatschappelijk kapitaal van een BVBA, als bedoeld in artikel 214, §1, van het wetboek vennootschappen. Enige uitzondering hierop is de starters-BVBA. (artikel 214, §2)

Heeft de nieuwe wetgeving een positieve impact op het VVPR-bis dividend?

Onder de nieuwe vennootschapswetgeving die er binnenkort zit aan te komen zullen er ook wijzigingen plaatsvinden voor het VVPR-bis dividend. Zoals in een eerder vermeld artikel zullen de wijzigingen omtrent het kapitaal ook een impact hebben op de voorwaarden voor een VVPR-bis dividend toe te kennen.

Door deze wetswijziging die in werking zou treden vanaf 1 mei 2019 zal de fiscale wet ook aangepast worden. In een wetsontwerp dat binnenkort goedgekeurd zal worden, wordt de bepaling dat vennootschappen zonder minimumkapitaal uitgesloten zijn van de VVPR-bis geschrapt.

Voor meer info kan u altijd vrijblijvend met ons contact opnemen.

Bron: De kamer