Berichten

Update: aanvraag compensatiepremie & overbruggingsrecht

Toepassing compensatiepremie beschikbaar

Sedert begin deze week is het mogelijk voor de compensatiepremie aan te vragen. Zoals al vermeld in onze vorige mails is de compensatiepremie van bedrijven met een vestiging in Vlaanderen die geen recht hadden op de hinderpremie maar omwille van de exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen een omzetdaling van minimum 60% noteerden (voor alle voorwaarden kan je terecht op de website van Vlaio).
Deze premie kan tot uiterlijk 30 juni 2020 aangevraagd worden.

Aanvraag overbruggingsrecht voor de maand mei

Wie het Corona-overbruggingsrecht al heeft aangevraagd en/of ontvangen voor de maanden maart en april of enkel voor april, moet voor de maand mei geen nieuw aanvraagformulier indienen. Dan ontvang je automatisch de uitkering voor de maand mei. Opgelet: de zelfstandigen die niet verplicht moesten sluiten en die hun zelfstandige activiteit als gevolg van de coronacrisis gedurende niet ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen hebben onderbroken in de maand mei, hebben geen recht op het overbruggingsrecht. Zij dienen zelf hun sociaal verzekeringsfonds hiervan op de hoogte te brengen

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij ons op kantoor!

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen verdubbelt

Zelfstandigen die in een moeilijke periode zitten, kunnen in bepaalde situaties genieten van een overbruggingsrecht. Dit betekent dat ze gedurende een beperkte periode financiële hulp kunnen krijgen en het recht op geneeskundige verzorging en ziekte-uitkeringen behouden. Met ingang vanaf 1 juli 2019 wordt het overbruggingsrecht aanzienlijk uitgebreid ten voordele van zelfstandigen. De voorwaarden die men dient te voldoen om te mogen genieten van dit recht worden ook versoepelt.

Gedwongen onderbreking

Een van de gevallen waarin de zelfstandigen kunnen genieten van een overbruggingsrecht is het geval waarin zij hun activiteit gedwongen moeten onderbreken door omstandigheden onafhankelijk van hun wil. De voorwaarden waaronder zij in dit geval van het recht kunnen genieten, versoepelen. Het kan voortaan ook bij beschadiging van de professioneel gebruikte gebouwen of uitrustingen, zelfs als die niet is veroorzaakt door een derde. Enige voorwaarde is dat de beschadiging de zaken onbruikbaar moet maken voor de uitgeoefende activiteit. Van een vernieling van gebouwen of uitrusting is geen sprake meer.Ook een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis met economische impact kan tot een gedwongen onderbreking leiden en voortaan recht geven op een overbruggingsrecht. Het kan bv. gaan om het wegvallen van een grote klant, een sectorale crisis of langdurige wegenwerken.

Langer genieten van overbruggingsrecht

Zelfstandigen die al langer actief zijn en in aanmerking komen voor een overbruggingsrecht, kunnen daar voortaan dubbel zolang van genieten.Basisprincipe is en blijft dat het overbruggingsrecht – bekeken over een volledige beroepsloopbaan – in principe beperkt is tot een financiële uitkering gedurende 12 maanden en het behoud van sociale rechten gedurende 4 kwartalen. De zelfstandigen kunnen meerdere keren van het overbruggingsrecht genieten, zolang deze maximale termijn niet overschreden wordt.Maar voor zelfstandigen die een minimale loopbaan van 15 jaar (60 kwartalen) kunnen voorleggen, is er een voordeliger regeling. Zij kunnen een uitkering krijgen gedurende 24 maanden en sociale rechten behouden gedurende 8 kwartalen. Ze moeten dan wel gedurende 60 kwartalen bijdragen betaald hebben die pensioenrechten opbouwen. Per feit waarvoor het overbruggingsrecht kan toegekend worden (bv. het faillissementsvonnis, de stopzetting van de activiteit…) blijft de maximale duur wel beperkt tot 12 maanden en 4 kwartalen.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 2 mei 2019 treedt in werking op 1 juli 2019 en is van toepassing op alle feiten die vanaf dan plaatsvinden.

Bron: Wet van 2 mei 2019